Köpings kommun

Alkoholpolitiskt program för Köping -ungdomsarbete prioriteras

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 17:32 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag ett förslag till nytt alkohol- och drogpolitiskt program för Köpings kommun där insatser för ungdomar prioriteras. Kommunfullmäktige ska ta ställning till programmet i vår.

Programmet riktar sig till hela befolkningen men ungdomar är en prioriterad grupp där man strävar efter en alkoholfri uppväxt, uppskjuten alkoholdebut och fler alkoholfria miljöer. Tydligare regler för utskänkning och effektivare kontroll av restauranger är andra åtgärder. Skolan ges en viktig roll liksom föreningar och organisationer när det gäller förebyggande arbete och attitydpåverkan.

Förändrad syn
Det nu gällande programmet antogs 2001 och sedan dess har förändringar skett inom området. Det nya programförslaget har remissbehandlats och bygger på de nationella riktlinjerna för alkoholpolitiken.
- Förslaget är anpassat till de nya förhållandena som råder i samhället med en väsentligt ökad tillgång på alkohol genom nya införselregler och en liberalare syn, menar Harald Linton, kommunens alkoholhandläggare.
- Frågan bör ses ur ett folkhälsoperspektiv och huvudmålsättningen med programmet är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, säger Harald Linton.

Rapportering om pågående arbete ska regelbundet göras till kommunstyrelsen och hela programmet ska revideras under mandatperioden. I förslaget ingår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om programmet, en markering av att frågan är kommunövergripande och inte bara en fråga för nämnderna.