Umeå kommun

Alla kan förbereda sig inför vintertrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 08:26 CET

Nu är de flesta förberedelserna gjorda hos Gator och parker inför vintertrafiken. Allt från planering och personal till maskiner och utrustning. Som trafikant och umebo kan man också bidra på flera sätt till trafiksäkerhet och framkomlighet. I år går det att prenumerera på snödagboken. På kommunens webbplats har användbar information samlats på www.umea.se/vinter.


Förberedelserna är gjorda och Gator och parker inom Umeå kommun står beredda med personal, upphandlade entreprenörer, maskiner och utrustning för att sköta vinterväghållningen på ett så bra sätt som möjligt.

Vintern kommer ju varje år med vad den innebär av besvärliga förhållanden för trafikanter.

- Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur vi arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan. Vår ambition är att tillsammans med umeborna skapa så bra förutsättningar som möjligt för en så trafiksäker och framkomlig vinter som möjligt, säger gatudriftchef Per Hilmersson.

Ett prioriterat och framkomligt alternativ
Prioriteringsordningen för snöröjning och halkbekämpning innebär att först plogas de så kallade prioriterade gång- och cykelvägarna och gatorna. Vilka gator och vägar som ska prioriteras ses över varje år. När allt har plogats genomförs åtgärder för trafiksäkerheten, t ex. siktröjning i korsningar.

- Det kan vara klokt att ta reda på var dessa prioriterade stråk går och hur man enklast tar sig fram till dem. Det kan absolut underlätta vid t ex arbetsresor, fortsätter Per Hilmersson.

Karta över prioriterade gång- och cykelvägar och gator finns på www.umea.se/vinter. De framgår också i ”Cykelkartan” som finns som pdf-fil på webben (där kallade huvudvägar).

Snödagbok för uppdaterad information
Som trafikant kan man också förbereda sig, och kanske slippa ringa telefonsamtal till kommunen, genom att ta del av uppdaterad information om var, hur och när arbetet med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning pågår. Den kallas Snödagboken och uppdateras av arbetsledaren för snöröjningsteamet. Där kan man se när t ex snöröjningen av det prioriterade vägnätet har påbörjats, och när det har avslutats. Snödagboken finns på www.umea.se/vinter.
Den här vintern kan man prenumerera på snödagboken. Då kan man få ett mejl när någon insats görs. Möjligheten att prenumerera körs på prov denna vinter och fungerar det bra kommer den att finnas kvar. Hör gärna av dig till kommunen med synpunkter via www.umea.se/felanmalan .

Rätt utrustning i trafiken
Alla kan bidra till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att byta till vinterdäck på både cykel och bil i god tid, använda cykelhjälm, ha bra skor med riktiga sulor, använda broddar, lägga isskrapan i bilen.

Synpunkter och felanmälan
Varje vinter tar kommunen emot många synpunkter på vinterväghållningen. Vissa saker kan åtgärdas snabbt, medan andra är svårare av t ex tekniska eller ekonomiska skäl. Synpunkter på genomförandet och när plogbilen kommer är vanligast.

- Vår egen personal och våra entreprenörer är ansvarskännande och duktiga. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas boende har överseende med de störningar som kan uppstå när vi, för alla trafikanters skull, utför bullrigt arbete på tider som kan upplevas besvärande, avslutar Per Hilmersson.

Information om prioriteringar, fastighetsägarnas ansvar, startkriterier för snöröjning m.m. finns samlat på www.umea.se/vinter.

Man kan när som helst på dygnet lämna synpunkter och göra felanmälningar på www.umea.se/vinter under rubriken Kontakt och felanmälan och klicka på länk till felanmälan. Eller Felanmälan via app. Det går också att ringa kommunens felanmälan: 090-16 14 61.

Kontakt
Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.