Statsrådsberedningen

Alliansen enig om stärkt integritet, tydligare reglering och förbättrad kontroll i kompletteringar till signalspaningslagen

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:08 CEST

Allianspartierna har i dag kommit överens om tillägg till signalspaningslagen som ytterligare förstärker det personliga integritetsskyddet med tydligare reglering och förbättrade kontrollmöjligheter av signalspaningen.

Förslagen är ett resultat av ett beredningsarbete inom regeringskansliet och går längre än vad riksdagen gav tillkänna i och med sitt beslut den 18 juni i år. Samtliga alliansriksdagsgrupper har eniga ställt sig bakom förslagen.

Ändringar, utöver de förbättringar som följer av riksdagsbeslutet i juni
1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
4. FRA ska bara få tillgång till de "trafikstråk" som domstolen bestämmer.
5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund ger följande gemensamma kommentarer till överenskommelsen:
- Signalspaning är en viktig metod för underrättelseinhämtning när det gäller yttre hot riktade mot Sverige. Samtidigt vill vi vara tydliga med att ett starkt värn för Sveriges säkerhet mot yttre hot måste gå hand i hand med ett starkt värnande av den personliga integriteten i Sverige.

- Vi har tagit intryck, diskuterat och har nu nått enighet i våra riksdagsgrupper om att gå vidare med att reglera en verksamhet som tidigare varit oreglerad. Detta genom flera förslag som går längre än riksdagen när det gäller att förstärka det personliga integritetsskyddet samt tydligare reglera och bättre kontrollera signalspaningen.

- Med förslagen drar vi en tydlig gräns för att begränsa spaningen till de yttre hoten och stärker därför på flera punkter upp skyddet för enskilda i lagstiftningen. Vi inför också en tydligare tillståndsprövning och kontroll för hur signalspaning får bedrivas.

- Genom att förtydliga lagstiftningen, stärka skyddet för den enskildes integritet och förbättra kontrollen möjliggör vi en väl fungerande svensk underrättelseinhämtning med ett tydligt och begränsat uppdrag samtidigt som vi möter den oro som funnits.


Kontakt:
Roberta Alenius
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
08-405 49 04
070-270 72 17