Frihetspartiet

Allmän Programförklaring för Frihetspartiet

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 12:08 CET

Bakgrund

Under mer än 15 års tid har polisen och media bedrivit en alltmer upptrappad  förföljelsekampanj riktad mot bikers såväl som bikerklubbarna. Förföljelserna har under hela perioden tilltagit, skärpts i styrka och antal, för att nu nått en nivå som är fullständigt oacceptabel. Medierna är sedan länge stängda för bikerrörelsens genmälen. Inga öppna brev, genmälen eller inlägg publiceras och har så heller inte gjorts under överskådlig tid baköver.

Polisen har på senare tid börjat med att aktivt gå in och föra samtal och såväl påbjuda som starkt rekommendera kommuner såväl som olika arrangörer att utestänga bikers från nöjesställen, marknadsförsäljning, motorevenemang, mässor, kampsportsgalor med mera.

Polisen har vidare angripit kulturens egna organ och på olika vis försökt misstänkliggöra deras övergripande verksamhet. De har gått ut offentligt i starka ordalag och förklarat alla bikerorgan såsom styrda och varande marionetter i andras händer. Att på detta sättet ogiltigförklara exempelvis riksorganisationen ABATE Sveriges hårda och idoga arbete för bikers rättigheter och ta som utgångspunkt att organisationen försvarar enskilda medlemmar som utsätts för övergrepp torde sakna motstycke i svensk rättshistoria. Även Sverigemodellen, MC-klubbarnas egen modell för att säkra fred, förebygga konflikter samt reglera en oregerlig och oseriös etablering, angrips öppet och används i syfte att stigmatisera klubbar och enskilda personer för samröre och medverkande i en etableringsmodell. Detta är inte acceptabelt och vi kommer därför inte längre stillatigande att ta emot fler orättfärdiga slag riktade mot vår värld, kultur och själva vårt liv!

Vi har genom vår intresseorganisation, ABATE Sverige, samt under 2009 även via organisationens officiella nättidning Payback, bedrivit ett arbete som varit av såväl informativ som juridisk karaktär. Vi har ihärdigt och envetet arbetat med att försöka bemöta alla orättfärdiga anklagelser riktade mot själva bikervärldens hjärta och samtidigt föra ut sanningen till ett folk som länge indoktrinerats och hjärntvättats av röststarka men entonigt klingande röster. Denna kamp har haft som målsättning att förklara vår kultur, dess drivkrafter och mekanismer samt att återerövra, tolkningsrätten till vår egen kultur vilken polis och media permanent konfiskerade för 15 år sedan.

Den kamp för upprättelse som bikerkulturen länge förgäves fört kan nu sägas ha gått in i ett nytt skede. Sveriges lagar har visat sig otillräckliga för att kunna bemöta de anklagelser som i parti och minut levereras emot alla bikerkulturens medlemmar. Den senaste tidens skriverier och förföljelser av bikerkulturen har visat på nödvändigheten av andra organ och nya plattformar att bemöta medias och polisens anklagelser.

Bikerkulturens livsrum krymper och väggarna tränger sig alltmer på. Kulturen är hotad i sin själva existens och det är tid att gå från ord till handling. Förföljelserna av enskilda individer inom kulturen, deras anhöriga såväl som av klubbarna, har gått för långt, alldeles för långt för att längre kunna accepteras.

Kampen har långsamt glidit från att vara en juridisk kamp till att bli alltmer en renodlad politisk kamp. De juridiska möjligheterna att få rätt i sak kan idag sägas vara uttömda varför det i praktiken bara finns en väg framåt att gå:  

Att bilda ett politiskt parti och därigenom skapa en bredare plattform att kunna informera, förändra samt förbättra möjligheterna till Payback och genmälen.

Utvecklingen har således blivit ohållbar och har nu gjort det absolut nödvändigt att ta det yttersta vapnet i bruk: Att bilda ett parti för att kunna föra upp bikerfrågorna på dagordningen,  men även ett parti för allt och alla; Frihetspartiet!

Själva verkligheten har således visat på nödvändigheten av Frihetspartiet! Visat på nödvändigheten av att omskapa och omgruppera vår kamp och verksamhet. Och det är exakt vad vi idag gör: Vi presenterar en styrelse, ett partiprogram samt offentliggör en allmän programförklaring.

Målgrupper

Idag presenterar vi vår nya kampmodell. Ett politiskt parti. Med det självklara målet och avsikten att föra vår och andra förtrampade människors kamp ändå fram till och in i riksdagen och tvinga upp partiets frågor på riksdagens dagordning. 

Låt oss direkt slå fast: Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg bikermoralisk värdegrund utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.

Sverige är ett land vars samhällsmoral befinner sig i fritt fall. Vi har en kader av ryggradslösa och undflyende politiker som vare sig vågar stå för sina beslut eller ta ansvar för sina handlingar. Det är nu hög tid att sätta ner foten och dra gränser. Frihetspartiet är ett parti som vågar gå emot strömmen, som vågar ta ställning och stå för sitt ställningstagande. Vi avser att sätta individen istället för kollektivet i strålkastarljuset. Individens frihet och rätt till personlig integritet är självklara rättigheter för Frihetspartiet som vi kommer att slåss hårt och länge för.

Idag har vi fjärmat oss långt bort från visionen av ett samhälle för alla. Rovgiriga banker, inkompetenta politiker utan straffrättsligt personligt ansvar, desperata fallskärmsjagande verkschefer och bolagschefer, är bara några av alla de avarter som sett ljuset de senaste åren och trenden är förstärkande. Egoism, själviskhet och girighet har blivit honnörsord i ett samhälle där makthavarna helt tappat kontakten med folket och gräsrötterna. Det är hög tid att återställa maktbalansen. Regering och riksdag har aldrig erhållit mandat att styra folket. Politikernas roll är att tjäna folket, att lyssna på väljarna och verkställa de beslut folket så  önskar. Idag har vi en kader av partier som samlats runt mitten och vars partiprogram till förväxling liknar varandra. Vid ett blindtest skulle näppeligen någon kunna identifiera vilket partiprogram som hör till vilket parti. Men det är slut på de sjus styre nu. För Frihetspartiet erbjuder ett friskt och nytt alternativ för alla de som inte längre känner igen sig i det svenska samhället och som vill ha ett verkligt alternativ att rösta på och inte bara en oidentifierbar sammelsuriumgröt av politiska partier, kopulerande och frotterande sig med varandra i mittens rike.

Det är dags att återininföra det Sunda Förnuftet i svensk politik igen. Det är dags att återställa Moralen och låta den vara det i allt styrande elementet för all samhällsverksamhet. Det måste bli ett slut på roffarmentaliteten likaväl som att tjänstemän och politiker kan komma undan med vilka felhandlingar som helst, vare de av direkt brottslig eller ”bara” av omoralisk natur.

Frihetspartiet avser att aktivt gå på djupet och granska ”makten” samt blottlägga och ställa de ansvariga i olika frågor till svars. Vi avser att se till att staten i fortsättningen styr upp polisens verksamhet och riktar arbetet mot verklig brottslighet så att polismyndigheterna inte längre kan bedriva fantomjakt i skuggorna av lagens råmärken. Ty det finns brottslighet i Sverige. Det finns en stor mängd vardagsbrottslighet, stölder, inbrott med mera som svarar för merparten av brottsligheten och som samtidigt skapar ett otryggt samhälle för alla de som utsätts för denna brottslighet men inte får den hjälp de har rätt till av en polismakt som istället varit upptagen med att jaga kriminalitet där ingen kriminalitet finns. Vi har ett stort antal våldtäkter och andra sexualbrott som förblir olösta och där gärningsmännen går fria att sprida sin sjuka vidare i samhället emedan fallen närmast vanemässsigt, och i alla fall slentrianmässigt, läggs ner. Detta kan inte få fortgå.  Polisarbetet måste styras av ett oberoende organ som på forskningsmässiga grunder riktar deras arbete gentemot de områden där också den stora och konkreta brottsligheten finns. Grov organiserad brottlighet svarar för uppskattningsvis 2-3 % av den totala brottligheten. All annan brottlighet således för 97-98 %! Vilken brottslighet är då effektivast att bekämpa och vilken brottlighet skall polisen tvingas arbeta gentemot? Sexualbrott, våldsbrott, stölder, snatterier och inbrott!

Det är dags att återskapa och på nytt injicera värdebetydelse i utdöda begrepp såsom Frihet Tolerans och Sammanhållning. Det är dags att återinföra etiska begrepp som styrmedel för politiken och det politiska arbetet. ”Moral och Sunt förnuft”, ”Frihet, mångfald, tolerans och ansvar”, ”Minskad byråkrati, Minskad kontroll och Minskad övervakning” är de begrepp som Frihetspartiet kommer att använda som grundläggande ledstjärnor att i allt styra sitt politiska arbete utefter. Ty vi måste skapa ett folk som åter känner gemenskap och tillsammans strävar mot ett bättre samhälle. Som en kropp, som en själ med ett gemensamt mål: Ett bättre, vänligare, tolerantare och friare Sverige för alla!

Vem riktar sig då Frihetspartiet till? Frihetspartiet har ingen självklar upptagningsgrupp. Det riktar sig istället till alla. Hela folket. Till alla de hemlösa i tillvaron. Till de marginaliserade och utanförskapade människorna. Till alla de som vilset irrar runt i ett numera främmande samhälle. I ett samhälle de inte längre känner igen sig. I ett landskap där inga kända landmärken längre finns att orientera sig efter. Vi vänder oss till pensionärer och arbetare, unga och gamla. Till alla de som känner sig svikna. Som inte känner att någon företräder dem längre. Som inte ens känner att någon bryr sig. Vi vänder oss till ungdomen – till alla de som aldrig ens fått komma in på arbetsmarkanden och därmed heller inte in i samhället. Till alla de unga som aldrig haft möjlighet att skaffa sig ett eget boende, bli vuxna och oberoende. Vi vänder oss till de som inte har något tak över huvudet. De som kallas hemlösa. Hemlösa på bostadsfronten men än mer i tillvaron. Vi vänder oss till narkomaner som förvägras rätten till vård när de bäst behöver den men också den självklara mänskliga rättigheten att få gratis sprutbyten. Vi vänder oss till alla de vars drömmar om folkhemmet och det goda samhället för längesedan släckts och till alla de som aldrig ens haft några drömmar eller de vars drömmar släcktes i alltför späd ålder. Vi vänder oss till de udda och jämna människorna. Till de som tror att vi fortfarande kan göra något gott av landet Sverige. Vi vänder oss till de som känner att väggarna alltmer kryper oss på, att samhällets fria oaser blir allt färre och mindre. Till alla de som hatar det kontroll- och övervakningssamhälle alla de etablerade partierna tillsammans byggt upp. Vi vänder oss till alla de överkörda, kränkta, felbehandlade, vilsegångna, illusionslösa och illa förtrampade människorna i kungariket Sverige. Det är till alla er vi vänder oss. Det är för er skull, till hela folkets nytta och gagn vi har bildat Frihetspartiet.

Så Frågan till vem vi vänder oss är egentligen felställd. Det handlar inte om vem vi vänder oss till utan vem vi inte vänder oss till. Och svaret på denna frågan är ingen. Det finns inte en enda själ därute vi inte vänder oss till. Vi är ett parti som vänder oss till hela folket och som är för hela folket. Oavsett vem eller vad du är så välkomnar och omfamnar Frihetspartiet just dig. Pensionärer, arbetare, skejtare, hårdrockare, musiker, bikers och andra hojåkare, interner, utförsäkrade från sjukersättning och arbetslöshetsersättning, hemlösa, psyksjuka, svenskar och invandrare, företagare och narkomaner, hyresgäster och villaägare, hög- och låginkomsttagare, alla de som tappat tron på såväl sig själva som på samhället vi lever i, prostituerade, homosexuella, transsexuella, heterosexuella, aidssmittade. Ja, kort sagt allt och alla. Alla som är beredda att stödja vårt arbete och partiprogram.

Så gå med i Frihetspartiet och hjälp oss att återigen göra Sverige till en beboelig plats för alla människor, oavsett ras, kön, religion, ålder, sexuell läggning, subkulturstillhörighet med mera. Låt oss hjälpas åt att återigen växa ihop och sammansmälta till ett folk med en gemensam vilja som tillsammans arbetar mot ett och samma mål: Ett bättre samhälle där ingen står längre skall stå utanför och där heller ingen marginaliseras.

Stöd oss genom ditt medlemskap och din röst och möjliggör vårt arbete för det goda samhället som har plats för alla sina barn. Rösta på oss, skicka oss in i riksdagen och vi kommer att tala med din röst och arbeta för just dig, för din vision och dina drömmar.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

 

 

 

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.