Statistiska centralbyrån, SCB

Allmänna val, nominerade och valda: Föryngrad riksdag men åldrande fullmäktige

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 09:41 CET

Cirka 5 procent av riksdagsledamöterna är under 30 år, vilket är en svag ökning jämfört med valet 2002. I landstings- och kommunfullmäktige är andelen ledamöter under 30 år ungefär lika stor som i riksdagen medan andelen ledamöter som är 65 år och äldre är nära fyra gånger så stor.

Drygt 9 av 10 ledamöter i riksdagen är 30-64 år. Cirka 5 procent av ledamöterna är under 30 år, vilket är en liten ökning jämfört med valet 2002. Andelen ledamöter 18-49 år har däremot ökat markant från ca 48 procent vid valet 2002 till ca 53 procent vid valet 2006.

I landstingsfullmäktige- och kommunfullmäktigeförsamlingarna är andelen ledamöter under 30 år ungefär lika stor som i riksdagen, medan andelen ledamöter som är 65 år och äldre är nära fyra gånger så stor. Drygt 20 procent av kommunfullmäktigförsamlingarna saknar helt representation av personer yngre än 30 år. Vid valet 2002 var motsvarande andel ca 16 procent.

I diagrammet nedan åskådliggörs andelen ledamöter i åldrarna 18-49 år i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige valåren 1982-2006.

Andel ledamöter 18-49 år i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige valen 1982-2006.

Procent
Se diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____193623.asp

Skev könsfördelning i var tredje kommunfullmäktige
Efter kommunfullmäktigvalet 2006 har 96 kommuner fullmäktigeförsamlingar med en andel kvinnor som understiger 40 procent av ledamöterna. Detta är en minskning i antal kommuner sedan valet 2002 då antalet var 102 stycken. Efter valet 2006 är andelen kvinnor i kommunfullmäktige lägst i Östra Göinge, Strömstads och Mullsjö kommunfullmäktige där ca 23, ca 28 respektive ca 29 procent av ledamöterna är kvinnor.

Vid riksdagsvalet 1994 erhöll kvinnor för första gången över 40 procent av mandaten, och andelen har sedan dess ökat vid varje val. Så även vid valet 2006 när 47,3 procent av de valda riksdagsledamöterna är kvinnor, vilket är 2 procentenheter mer än vid valet 2002 och ca 5 procentenheter mer än vid valet 1998.

Riksdagsvalet 1994-2006. Riksdagsledamöter efter kön.
Andel i procent

Valår
Kvinnor Män Totalt
1994
40,4 59,6 100
1998
42,7 57,3 100
2002
45,3 54,7 100
2006
47,3 52,7 100

Knappt 5 procent utrikes födda i riksdagen

Andelen utrikes födda bland valda till riksdagen minskade något vid valet 2006. Av de 349 riksdagsledamöterna har 4,9 procent, eller 17 personer, (19 personer valet 2002) ett annat land än Sverige som sitt födelseland.

Andelen utrikes födda bland landstings- och kommunfullmäktigeledamöterna är i och med valet 2006 7,0 respektive 6,8 procent vilket är en marginell ökning från valet 2002.

Publikation

Publiceringen av uppgifter sker såväl i färdiga tabeller över valda kandidater på SCB:s webbplats som över nominerade, valda och ej valda kandidater i Sveriges Statistiska databaser. Från och med de allmänna valen 2006 publiceras inte uppgifter om nominerade, valda och ej valda kandidater i Statistiska meddelanden.

Statistiken omfattar redovisningar av kandidaterna efter bakgrundsvariabler som exempelvis parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelseland och medborgarskapsland.

Om statistiken

I samband med val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige tar SCB fram statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater. Uppgifterna är definitiva. De redovisade uppgifterna bygger på en totalräkning. De fördelningar som redovisas avser valdagen, dvs. när sammanräkningen av valet avslutades. Detta innebär att dessa fördelningar kan förändras när ersättare tar över mandat. Register över nominerade och valda kandidater levereras till SCB av Valmyndigheten.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering om valet 2006 är ett Statistiskt meddelade om valdeltagandet vid de allmänna valen 2006 som utkommer den 12 april.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 34

Förfrågningar
Mikaela Järnbert
Tfn 08-506 942 43, 08-506 944 10
E-post valstatistik@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.