GfK Sverige AB

Allmänt ökat förtroende för viktiga yrkesgrupper i Sverige.

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 11:59 CEST

GfK:s årliga undersökning Trust Index, som mäter förtroendet för 20 olika institutioner och yrkesgrupper i 19 länder, visar att svenskarnas förtroende för dessa, för samhället viktiga, yrkesgrupper generellt har ökat från 2010 och svenskarna har också störst förtroende för flest antal yrkesgrupper internationellt sett. Fortfarande har svenska folket störst förtroende för yrkesgrupperna brandmän, brevbärare och läkare. Detta överensstämmer också relativt väl med genomsnittet för övriga länder i studien. De yrkesgrupper som svenskarna har minst förtroende för bland de studerade yrkesgrupperna är fortfarande reklammakare, politiker och journalister, men förtroendet för dessa yrkesgrupper visar på en signifikant ökning i år, i synnerhet för politiker. Därmed ökar gapet ytterligare mellan förtroendet för politiker i Sverige och det genomsnittliga förtroendet för politiker i de andra länderna i studien. Störst förtroende har svenskarna för i tur och ordning av de yrkesgrupper som var med i studien: brandkåren (99 %), brevbärare (95 %), läkare (91 %), polisen (89 %) och grundskole- och gymnasielärare (84 %). Förtroendet för politiker ökar dock mest med 14 procentenheter från valåret 2010 till 39 % och med detta resultat är politikerna återigen tillbaka på samma förtroendenivå som under året före valet. Därmed är det ingen trend vi ser utan snarare en återgång till ”normala” nivåer mellan valen. (En trend i förtroende innebär att förtroendet har ökat eller minskat två år i rad). Viss uppgång har även skett i det internationella genomsnittet för förtroende för politikerna, men inte alls samma uppgång som i Sverige. Vi ser också en kraftig ökning (tio procentenheter) i förtroendet för journalister, men inte heller här är det någon trend att tala om utan snarare en tillfällig klart förhöjd förtroendenivå (38 %) för dem vars förtroende annars legat stabilt runt 30 % de senaste tre åren. Genomsnittet för förtroendet för journalister för de övriga länderna ligger däremot stabilt under motsvarande period. Även bankväsendet uppvisar en kraftig uppgång i år med tio procentenheter till 66 %. Här kan vi däremot se en tydlig positiv trend de senaste tre åren. Därmed är bankväsendet nästan tillbaka till 2008 års förtroendenivå. Detta svarsmönster och denna positiva trend överensstämmer väl med genomsnittet för de övriga ländernas förtroende för bankväsendet som också närmar sig 2008 års nivå igen. Även yrkesgruppen marknadsförare ökar kraftigt i år med 10 procentenheter (även reklammakare visare på en signifikant ökning från låga nivåer) men visar ingen positiv trend och når ändå inte upp till 2008 års nivå. Andra positiva trender som vi kan se från de senaste tre åren i undersökningen är ökat förtroende för brevbärare, chefer för stora företag, advokater samt välgörenhetsorganisationer, även om förändringarna är små och oftast inom felmarginalen jämfört med förra året. De enda yrkesgrupperna som inte en majoritet av svenska folket har förtroende för i studien är marknadsförare (47 %), politiker (39 %), journalister (38 %) och reklammakare (19 %). Det går inte att finna något tappat förtroende eller negativa trender från materialet för Sverige, utan förtroendet generellt för dessa grupper ligger stabilt eller har t.o.m. ökat. I en jämförelse med det internationella genomsnittet så går det bara att finna en negativ utveckling för marknadsförare och marknadsundersökare även om det senaste årets förändringar för dessa två grupper inte är statistiskt säkerställda. I en jämförelse med andra enskilda länders förtroende för dessa yrkesgrupper så visar det sig att svenskarna har störst förtroende bland samtliga 19 länders befolkningar för flest antal yrkeskårer, sex stycken: brandkåren, politikerkåren, polisen och domstolsväsendet samt näringslivet i form av banker och chefer i stora företag. Däremot är inte svenskarnas förtroende för någon enstaka yrkesgrupp lägst, utan där återfinns istället främst bulgarernas låga förtroende för sina institutioner och företag då de oftast har lägst förtroende för sina yrkesgrupper. Tabell kan rekvireras från Peter Rinderud. Kontakt: Peter Rinderud, Opinionsansvarig, GfK Custom Research Sverige. Tel. 08-791 31 36 och 0707-10 74 16 E-post. peter.rinderud@gfk.com Bakgrund GfK Custom Research har sedan 2003 mätt det nationella förtroendet för yrkesverksamma inom ett 20-tal myndigheter och institutioner. Undersökningen görs en gång per år och innefattar i huvudsak runt 15 europeiska länder och USA. Urvalen är nationellt representativa och vägs sociodemografiskt på nationell nivå. Vid aggregering av mer än ett land vägs även resultatet för att spegla skillnader i populationsstorlek. 16 232 respondenter totalt av den vuxna befolkningen deltog i undersökningen som genomfördes i mars/april 2011. Frågeställningen löd: ”Hur stort förtroende har du för personer inom följande institutioner eller yrkesgrupper i ... (vårt land)?” och besvarades på en 4-gradig skala där 1 = litar inte alls på, 2 = litar inte särkilt mycket på, 3 = litar på i viss utsträckning och 4 = har fullt förtroende för. Det procentuella förtroendet innefattar de som angett 3 eller 4 på skalan. Följande länder ingår i undersökningen: Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Ungern samt USA, Brasilien, Colombia och Indien. Yrkesgrupper och institutioner som ingår är: brandkåren, brevbärare, grundskole-/gymnasielärare, läkare, militären, prästerskapet, miljöskyddsorganisationer, polisen, domare, marknadsundersökare, välgörenhetsorganisationer, tjänstemän inom kommunen, advokater, bankväsendet, fackföreningar, journalister, marknadsförare, chefer för stora företag, reklammakare och politiker. GfK GfK är ett av de största marknadsundersökningsföretagen i världen och det näst största i Sverige. I Sverige omsatte vi ca 250 miljoner kronor år 2009. Våra enheter Custom Research, Consumer Tracking, Retail & Technology och HealthCare erbjuder faktabaserad analys och rådgivning utifrån skräddarsydda lösningar, konsumentpaneler, hushållspaneler och handelspaneler – en bredd ingen annan i Sverige kan erbjuda.