Allokton

Allokton AB Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 14:27 CET

Oktober – december 2009
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 103,7 (104,2) MSEK
• Bruttoresultatet för perioden uppgick till 51,4 (47,4) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -644,8 (-92,4) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -23,05 (-4,58) SEK
• Nettouthyrningen uppgick till 1 358 kvm, med ett hyresvärde om 1,4 MSEK

Januari – december 2009
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 418,5 (413,0) MSEK
• Bruttoresultatet för perioden uppgick till 225,6 (225,0) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -734,6 (-358,6) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till -26,53 (-21,08) SEK
• Substansvärdet per aktie uppgick till -20,94 (5,63) SEK
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 3 465,4 (4 242,1) MSEK
• Den ekonomiska vakansgraden uppgick vid periodens slut till 6,9 (4,7) procent
• Nettouthyrningen uppgick till -5 972 kvm, med ett hyresvärde om -4,5 MSEK

VD Anders Wehtje kommenterar
- Vi har under fjärde kvartalet fortsatt att fokusera på vår förvaltning vilket återspeglar sig i ett förbättrat bruttoresultat jämfört med samma period 2008. Vi förväntar oss vidare att trenden med lägre kostnader ska fortsätta framöver i takt med att kostnadskontrollen ytterligare skärps med en egen organisation som sköter förvaltningen.

- Den externa värdering av vår fastighetsportfölj som styrelsen låtit genomföra per 31 december uppvisar väsentligt lägre värden än tidigare genomförda värderingar. Detta är en konsekvens av att vår portföljs kassaflödesgenererande förmåga nu har kalibrerats mot verkligheten så som denna ser ut idag. Det är primärt således portföljens kassaflöde som ger den lägre värderingen, inte ett uppjusterat avkastningskrav på marknaden.

- Styrelsen kommer att vidta de nödvändiga åtgärderna eftersom vår kontrollbalansräkning nu utvisar att det egna kapitalet är förbrukat (se sidan 3). Nästa steg blir att snarast möjligt inkalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för beslut om bolagets fortsatta verksamhet.

- Det faktum att vi har förbrukat vårt egna kapital ändrar inte vår positiva grundsyn på bolaget. Som vi kommunicerade den 17 december förra året arbetar styrelsen med att ändra kapitalstrukturen i bolaget och de uppdaterade värderingarna ger oss en god plattform för de fortsatta diskussionerna med bolagets kreditorer och ägare.

- En nödvändig ingrediens i en kommande förstärkning av det egna kapitalet är en nyemission och där för vi en positiv dialog med bland annat bolagets största ägare, Allokton Coöperatie U.A., genom dess representant Anders Johnson. Förutsättningen för en emission är att vi i diskussioner med bolagets kreditgivare kan komma till överenskommelser som skapar förutsättningar för framtida värdeskapande för kapital som i så fall skulle tillföras genom en garanterad företrädesemission.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Styrelserna för samtliga aktiebolag som ingår i Alloktonkoncernen har efter beslut 31 januari 2010 låtit upprätta kontrollbalansräkningar för respektive bolag.

Dotterbolaget Allokton Properties II AB (publ) har, vilket meddelats i pressmeddelande 2010-02-22, kallat till obligationsägarmöte avseende bolagets obligationslån som är noterat på Köpenhamns fondbörs.

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj består av fastigheter om cirka 440.000 kvm belägna i 19 svenska städer. Aktierna i Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.