Allokton

* Allokton lämnar in konkursansökan avseende Allokton Real Estate III AB och Allokton FA. BO AB (”Struktur III”)

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:57 CEST

* Diskussioner pågår mellan ägare som kontrollerar mer än 51% av kapital och röster i Allokton och London & Regional. London & Regional med CEO Thomas Lindeborg kan därmed efter sedvanlig due diligence komma att bli ny majoritetsägare i Allokton

Ägare som kontrollerar mer än 51% av kapital och röster i Allokton för sedan en tid tillbaka förhandlingar med London & Regional (L&R) som syftar till att L&R ska komma in som ny majoritetsägare i Allokton. Förhandlingarna är villkorade av en regelmässig due diligence och beräknas vara slutförda inom de närmaste veckorna.

”Det är mycket positivt att vi nu för en förhandling med L & R. De är en stor och seriös aktör på marknaden med ett starkt varumärke och en kompetens som passar Allokton väl”. säger Jakob Johansson, ägare och tillika styrelseledamot i Allokton.

Samtidigt har styrelserna i bolagen Allokton Real Estate III AB och Allokton FA. BO AB idag vid Stockholms Tingsrätt ansökt om konkurs för respektive bolag. Bolagen innehåller Alloktons fastighetsbestånd i Falun, Borlänge (exklusive Tyr 23) och Söderhamn. Anledningen till att bolagen försätts i konkurs är att kassaflödena i bolagen ej täcker den löpande driften samt betalning av räntor och amorteringar. Beslutet att försätta bolagen i konkurs har skett i samförstånd med bolagens enskilt största långivare Deutsche Bank.

Beslutet att försätta Allokton Real Estate lll AB samt Allokton FA. BO AB (”struktur lll”) i konkurs har ingen direkt påverkan på struktur l, ll samt lV, vilka tillsammans representerar ett fastighetsvärde om ca 3 miljarder SEK. ”Project Reborn” fortsätter enligt plan vad gäller koncernen i övrigt.

Med anledning av att det egna kapitalet i de två bolag som försatts i konkurs är negativt, kommer konkursen att förbättra det egna kapitalet i Allokton-koncernen. Konkurserna i de två bolagen beräknas vidare inte ha någon omedelbar likviditetspåverkan vare sig på koncernen eller Allokton AB (publ).

Struktur III i Allokton-koncernen är inte helt finansiellt fristående från moderbolaget Allokton AB (publ). Dels finns koncerninterna fordringar och skulder, dels finns en moderbolagsgaranti gentemot juniorbankerna i Struktur III. Det finns därmed en risk för att krav kan komma att riktas mot moderbolaget Allokton AB (publ) eller mot annat koncernbolag med anledning av konkurserna. Allokton AB (publ) har ingen moderbolagsgaranti utställd vad gäller seniorbanksfinansieringen.

”Vi har en bra dialog med juniorbankerna om hur vi ska hantera den uppkomna situationen. De är väl medvetna om att moderbolagsgarantin i dagsläget har ett lägre värde än deras utestående nominella fordran varför det ligger i båda parters intresse att finna en konstruktiv lösning på den uppkomna situationen”, säger Jakob Johansson.

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i denna pressrelease även inverkan på dessa två bolag, varför den även skickas till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj består av fastigheter om cirka 440.000 kvm belägna i 19 svenska städer. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.