Vägverket

Allt färre dödas i tätort, men alarmerande ökning av alkoholrelaterade dödsolyckor

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 09:00 CET

Antalet omkomna på det kommunala vägnätet har minskat kraftigt. Nedgången är särskilt tydlig när det gäller oskyddade trafikanter. Medan antalet dödade i trafiken sjunker, ökar andelen alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor på ett alarmerande sätt. Det visar en rapport som omfattar södra Sverige från Värmland, Västra Götaland och Östergötland i norr till Skåne i söder.

Slutsatserna dras utifrån de djupstudier som Vägverket gör efter varje dödsolycka i trafiken. Rapporten ”Djupstudierapport över dödsolyckor i södra Sverige 1997-2002” visar bland annat:

Antalet döda i frontalkollisioner på breda vägar har nästan halverats.

Färre äldre omkommer. Trots att det blir allt fler äldre i trafiken, har vi fått en faktisk minskning av antalet dödade i åldersgruppen 65 år eller äldre.

- Till stor del kan förbättringarna tillskrivas de mycket stora insatser som genomförts i tätorterna, mötesseparering av breda vägar, automatisk hastighetsövervakning och bättre fordon, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall i en kommentar till rapporten.

Ett alarmerande faktum är att antalet alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor ökar. I och med att övriga dödsolyckor minskar och de alkoholrelaterade olyckorna blir fler, ökar andelen alkoholrelaterade olyckor på ett dramatiskt sätt.

I gruppen unga vuxna (20-29 år) är det anmärkningsvärt många som omkommer obältade. Bältesanvändningen är i stort sett lika dålig inom hela åldersspannet. Andelen omkomna 20-29-åringar som saknade bälte (55 procent) är betydligt högre än i gruppen 18-19 år (38 procent).

Det förekommer regionala skillnader. I Västsverige och Skåne är de yngre förarna klart överrepresenterade i dödsolyckor med obältade trafikanter. Så är inte fallet inom Vägverket Region Sydöst (Östergötland, Småland, Öland och Blekinge), som har den högsta bilbältesanvändningen inom det område som rapporten omfattar.

Andelen oskyddade trafikanter som omkommer i trafiken är störst i Skåne. Sannolikt finns det ett samband med att användningen av cykelhjälm är lägre i Skåne än resten av södra Sverige, vilket andra studier har visat.

- Nu är det också hög tid att kraftigt förbättra regelefterlevnaden bland yrkestrafikanterna. Yrkestrafiken har startat sitt arbete för att bli bättre, men vi måste också förmå varje individ att vara nykter, använda bilbälte och hålla sig till hastighetsgränserna, säger Claes Tingvall.

”Djupstudierapport över dödsolyckor i södra Sverige 1997-2002” omfattar endast dödsolyckor. Syftet med rapporten är att ge underlag för beslut, prioriteringar och acceptans för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

- Den svenska djupstudieverksamheten är unik och en ständig källa till ökad insikt och kunskap om vad som kan göras bättre, kommenterar Claes Tingvall.

På bifogade sida på Internet finns en sammanfattning samt hela rapporten som pdf-fil.

http://www.vv.se/publ_blank\bokhylla\trafiksakerhet\dodsolyckor\djupstudier97-02/index.shtml

Det är ännu för tidigt att göra säkra uttalanden om innevarande år.

För mer information, välkommen att kontakta:

Analys gällande Värmland, Västra Götaland och Halland
Kenneth Svensson, Vägverket Region Väst 031- 63 52 37, 070-513 22 59

Analys gällande Skåne
Lars Ekman, Vägverket Region Skåne 044-19 51 36, 070-519 51 36

Analys gällande Östergötland, Småland, Öland och Blekinge
Jörgen Persson, Vägverket Region Sydöst 036-19 21 87, 070-559 21 87

Region Sydöst 551 91 JÖNKÖPING Telefon 036-19 20 00 (vx)
Region Väst 405 33 GÖTEBORG Telefon 031-63 50 00 (vx)
Region Skåne Box 543 291 25 KRISTIANSTAD Telefon 044-19 50 00 (vx)