Statistiska centralbyrån, SCB

Allt färre unga i sysselsättning

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 13:57 CEST

Antalet sysselsatta i åldersgruppen 16-24 år har minskat med 49 000 personer jämfört med för ett år sedan. Samtidigt har antalet personer ej i arbetskraften ökat med 58 000 i samma åldersgrupp.

Antalet sysselsatta var i juni i år 4 283 000 eller 74,7 (± 0,6) procent av befolkningen vilket är en minskning med 74 000 personer jämfört med juni 2003. Ungdomarna, 16-24 år, står för hela 49 000 av minskningen varav hälften kan förklaras av ett minskat antal ferie- och säsongarbeten. Andelen sysselsatta i procent av befolkningen har för åldersgruppen 16-24 år sjunkit från 53,9 procent i juni 2003 till 47,8 (±1,8) i juni i år.

Antalet personer ej i arbetskraften var i juni 1 186 000 vilket är en ökning med 65 000 personer jämfört med samma period föregående år. Ungdomarna står för 58 000 av ökningen varav en stor del är heltidsstuderande. Enligt statistik från AMS deltog i slutet av juni 96 000 personer i arbetsmarknadspolitiska program vilket är en ökning med 18 000. Vissa av dessa program räknas som studier.

Av säsongrensade1 data framgår att sysselsättningen har minskat kraftigt mellan maj och juni i år.


Arbetslösheten ökar
Arbetslösheten uppgick i juni till 5,8 procent av arbetskraften vilket är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med juni 2003. Ökningen ligger i alla åldersgrupper förutom bland 55-64 åringar. Antalet arbetslösa har ökat med totalt 43 000 personer mellan juni 2003 och juni 2004.

Antalet långtidsarbetslösa (personer med en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader) har ökat jämfört med för ett år sedan. I juni var antalet långtidsarbetslösa 81 000 (±10 000) vilket är en ökning med 26 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen har till största delen drabbat kvinnor.

Av säsongrensade1 data framgår att antalet arbetslösa har ökat mellan maj och juni. Ökningen är dock betydligt svagare än under de senaste månaderna.

Fler latent arbetsökande ungdomar
Antalet latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete samt heltidsstuderande som sökt arbete) uppgick i juni till 142 000 (± 14 000) vilket är en ökning med 38 000 jämfört med föregående år. Ungdomarna, 16-24 år, står för 28 000 av ökningen och de latent arbetssökande ungdomarna uppgick i juni till totalt 83 000 (±10 000). Ökningen bland ungdomarna har skett bland dem som velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete.

Undersysslesatta
Antalet undersysselsatta (personer som arbetat mindre än de skulle vilja på grund av arbetsmarknadsskäl) har ökat med 46 000 personer på ett års sikt och uppgick i juni i år till 280 000 (±19 000).

Arbetade timmar
Totalt antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka uppgick i juni till 131,8 (±1,5) miljoner timmar jämfört med 124,9 miljoner i juni 2003. Med hänsyn tagen till olikheter i hur helgdagar infaller och därmed sammanhängande ledighetsuttag bedöms förändringen ligga inom den statistiska felmarginalen.

Sysselsatta 20-64 år på den reguljära arbetsmarknaden
Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden år 2004. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmark­naden i nämnda åldersgrupp.
Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive friårslediga, sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet (enligt statistik från AMS).

Mer information

*Utvalda månadstabeller (tidigare SM-tabeller)
De tidigare SM-tabellerna kommer att inom en vecka publiceras på AKU:s webbplats under benämningen: Utvalda månadstabeller. Det månatliga Statistiska meddelandet i SM-serien (AM10) upphörde från och med AKU januari.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
På hemsidan ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

Nästa publiceringstillfälle
Pressinformationen avseende arbetskraftsundersökningen i juli 2004 publiceras
2004-08-19 kl.13.00.

Utskriftsvänlig version av denna pressinformation inklusive tabeller och diagram finns på: www.scb.se

Producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300,10451 STOCKHOLM
Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Emma Persson
Tfn 08-506 940 38
Epost fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.