Västra Götalandsregionen

Allt färre väntande vid SÄS

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:48 CEST

Vid dagens styrelsemöte vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) konstaterades att allt färre patienter står i kö till sjukhuset. Antalet patienter som väntat mer än tre månader på ett första besök, har sedan maj förra året, minskat från 4 247 till 908 patienter. Motsvarande siffra för behandling är 1 341 till 534 patienter. Siffrorna visar att de satsningar som görs vid sjukhuset ger resultat.

– Ett fantastiskt arbete är gjort. En stor eloge till alla medarbetare på sjukhuset som har bidragit till det fina resultatet av ökad tillgänglighet för patienterna, säger Phia Andersson, styrelsens ordförande.

Inom delar av de kirurgiska och ortopediska verksamheterna har dock sjukhuset fortfarande svårigheter att klara tillgängligheten. De kvarstående problemen ingår nu i en regional handlingsplan för att klara vårdgarantin.

Övriga ärenden var bland andra:
· Patientsäkerhet
· Kundundersökning –kommuner och primärvård
· Delårsrapport mars

Patientsäkerhet
Internationella studier har påvisat vårdskador vid 5-15 % av alla vårdtillfällen i sjukvårdsorganisationer som liknar den svenska. Liknande studier har inte genomförts i Sverige men vi vet att skador till följd av vård orsakar alltför många dödsfall och onödigt lidande varje år. Även om inte alla skador kan undvikas finns mycket att vinna om man kan reducera antalet skador och öka säkerheten inom sjukvården. Kostnaderna för vårdskador i Sverige uppgår till miljardbelopp årligen.

Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund lämnade en redogörelse över det arbete som pågår inom Södra Älvsborgs Sjukhus för ökad patientsäkerhet.

– Första steget är att öka mognaden inom sjukhuset för ett mera aktivt förebyggande säkerhetstänkande. Det skall vara naturligt att uppmärksamma situationer som innebär risker och sedan genomföra förändringar för att förebygga skador. Rapportering av tillbud eller skador skall premieras och inte bestraffas, menar Claes-Håkan Björklund.

Processorienteringen av sjukhusets verksamhet gör att man kan identifiera varje enskild vårdåtgärd lättare. Detta ger en unik möjlighet att genomföra riskanalyser för att identifiera och förebygga risker innan någon skada inträffat.

Kundundersökning – kommuner och primärvård
Som en del i SÄS verksamhetsplan 2005 ingick att göra en kundenkät hos sjukhusets viktigaste samarbetspartners. Resultatet av den enkät som SÄS har gjort visar hur vårdcentraler och den kommunala sjukvården ser på kontakten med sjukhuset. Enkäten visar att sjukhusets bemötande ligger på en godtagbar nivå medan övriga aspekter pekar på brister. Dessa områden rör bristande information till patienter, informationsöverföring från sjukhus till kommun/primärvård, bristande samverkan då det gäller ansvarsfördelning och avtal, samt oklara rutiner kring uppföljning och patienter.

- Det här resultatet tar vi på allra största allvar och de bristområden som framkommer gör sjukhusledningen nu en handlingsplan för att förbättra. För patienten är det av yttersta vikt att samarbetet mellan de olika vårdgivarna fungerar smidigt, säger Ingela Tuvegran, sjukhusdirektör på SÄS.

Hög produktion och stabil ekonomi
Produktionsnivån är hög, 6,6 procent fler individer har fått vård jan-mars 2006 jämfört med samma period förra året. En viktig förklaring till den höga produktionsnivån är sjukhusets arbete med att förbättra tillgängligheten och klara gällande vårdgarantier.

Prognosen för det ekonomiska resultatet år 2006 är minus 20 mkr, vilket är 6,5 mkr bättre än budget. Regionstyrelsen har gett sjukhuset tillstånd att för 2006 använda 26,5 mkr av eget kapital för särskilda satsningar. Satsningarna gäller 15 mkr på digitalisering och 11,5 mkr för akutläkarfunktionen vid AVC.

--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Biträdande chefläkare Claes-Håkan Björklund, tfn 0702-02 93 14
SÄS styrelseordförande Phia Andersson (s), tfn: 0733-60 92 86
SÄS vice styrelseordförande Erik Arnell (m), tfn: 0708-26 11 55
Sjukhusdirektör Ingela Tuvegran, tfn: 0705-88 99 68