BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Allt fler barn kontaktar BRIS om myndighetsproblem

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 07:00 CET

År 2011 fyller BRIS 40 år och årets BRIS-rapport analyserar myndigheternas agerande kring utsatta barn. Polisanmälningarna kring våld och övergrepp mot barn ökar från år till år, men vad händer sedan?

År 2003 blev området ”Myndighetskontakter” ett eget kontaktområde i BRIS stödverksamhet för barn och unga. Från år 2003 till år 2010 har antalet kontakter inom ”Myndighetskontakter” tiodubblats, från 169 kontakter det första året till 1 492 år 2010.
”Myndighetskontakter” är ett av de områden som växt mest under år 2010.

Barn som kontaktar BRIS om Myndighetskontakter har framförallt haft kontakt med en mängd myndigheter och samhällsinstanser, som socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin och det nästan samtidigt. Barnens erfarenheter av kontakterna är ofta nedslående. De uttrycker maktlöshet och besvikelse och förvåning över hur de blivit bemötta och hur deras ärende har behandlats. Förhoppningen om att bli tagen på allvar och få hjälp har grusats.

Det är många gånger placerade barn som kontaktar BRIS om myndighetsproblem. De har under en lång tid haft kontakt med olika myndigheter och till BRIS uttrycker de framförallt övergivenhet. Många av dem vet inte ens varför de är placerade, eller hur länge de ska vara det.

De placerade barnen kontaktar också BRIS om boende, vanvård/omsorgssvikt, fysisk misshandel och ensamhet.

BRIS konstaterar att svenska myndigheter misslyckas med att vårda och hjälpa de utsatta barnen och att en samhällsinsats till och med kan förvärra barnets situation.

Barnskyddet i Sverige måste förbättras och vi förslår därför:

* Öppet dygnet runt i BRIS 116 111. BRIS vill kunna erbjuda alla barn möjlighet till stöd när barnet behöver det. Många kommuner saknar socialjour och att själv ta kontakt med polisen kan vara ett oöverstigligt steg för ett barn.

* Barnskyddsutredningen från år 2009 bör genomföras i sin helhet och specialkompetens i att möta utsatta barn ska finnas hos yrkesgrupper som socialtjänst, sjukvård, polis och rättsväsende.

* Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning så att barnets bästa måste tillgodoses i alla beslut som rör det.

* Rättsväsendet måste ha större barnfokus där barnens berättelser tas på större allvar.
Familjedomstolar specialiserade på misshandel och övergrepp skulle kunna drivas på försök i Stockholm, Göteborg och Malmö.

* Barnfridscentrum; ett nationellt kunskaps- och forskningscentrum som kan stötta de myndigheter som handlägger ärenden rörande misshandel av barn och sexuella övergrepp, samt ge vård till utsatta barn.

Norge har mycket goda erfarenheter av liknande center, vilket ger oss anledning att tro att Sverige skulle kunna använda de goda resurser som redan finns på ett mer effektivt och långsiktigt sätt.

Mer information finns i BRIS-rapporten 2011 som kan laddas ned i sin helhet från www.BRIS.se.

Fakta BRIS-rapporten 2011

Under år 2010 hade BRIS totalt 23 728 stödjande kontakter i BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten. BRIS hade dessutom 28 489 inlägg i Diskussionsforum på BRIS.se, där barn och unga under modererad form stötta varandra i olika frågor.
Inklusive BRIS Diskussionsforum har BRIS haft 52 217 stödjande barn och ungdomskontakter under året. Det är den högsta siffran i BRIS historia och beror framförallt på generösare öppettider i BRIS 116 111 och i BRIS-chatten. BRIS har också utbildat fler jourare i att ta emot barnens chattar.

De fem vanligaste kontaktområdena under år 2010 var:
Kamrater                     30,4 procent av antal kontakter
Skolan                         26 procent av antal kontakter
Rädsla/oro                   25 procent av antal kontakter
Familjekonflikter           18,5 procent av antal kontakter
Mobbning                     17,2 procent av antal kontakter

De områden som ökat mest under år 2010 var Skolan, Kamrater, Mobbning, Rädsla/oro; Fritid, Familjekonflikter, Kärlek och Myndighetskontakter.

BRIS-rapporten 2011 finns att ladda ned i sin helhet på www.BRIS.se.
Där finns också tabellbilagan för BRIS dokumentationsstatistik.

För mer information kring BRIS-rapporten 2011 kontakta presschef Cecilia Nauclér, 0701-60 88 30 eller cecilia.naucler@bris.se

För mer information kring BRIS dokumentationsstatistik, kontakta utredare My Zinderland, 0760-44 75 42.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se