Alecta

Allt starkare nyckeltal

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 11:46 CEST

Fallande marknadsräntor och fortsatt stigande aktiemarknader bidrar till tjänstepensionsföretaget Alectas goda avkastning under det första kvartalet.

• Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 4,2 (-0,5) procent.
• Premieinkomsten var 5,9 (5,6) miljarder kronor.
• Resultatet efter skatt uppgick till 12,0 (-2,3) miljarder kronor.

Totalavkastningen på Alectas placeringar blev 4,2 procent för årets första kvartal. Det är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört med samma period 2003. Den största anledningen till den högre avkastningen är fallande marknadsräntor och fortsatt stigande aktiemarknader. Livbolagens genomsnittliga totalavkastning blev 3,7 procent under det första kvartalet. Marknadsvärdet på Alectas placeringar uppgick per den 31 mars till 326,1 miljarder kronor. Resultatet var 12 miljarder kronor efter skatt under det första kvartalet 2004. Resultatökningen förklaras till största del av den ökade avkastningen.

– Under det första kvartalet har vi ökat portföljens exponering i utländska aktier och minskat i svenska räntebärande värdepapper. Andelen aktier, inklusive derivat, uppgår nu till 32,2 procent, säger Alectas vd Lars Otterbeck.

Under det första kvartalet lanserades det nya internetkontoret. Genom internetkontoret får Alectas kundföretag en förenklad hantering av sina anställdas ITP-pensioner.

Den kollektiva konsolideringen, de fördelningsbara tillgångarna i förhållande till åtagandena, var i slutet av april 124 procent. Solvenskvoten som är kapitalbasen delat med solvensmarginalen beskriver, enkelt uttryckt, hur väl rustat ett livbolag är mot nedgångar på de finansiella marknaderna. Alectas solvenskvot var 8,2 den sista mars. Minimikravet enligt lag är solvenskvoten 1.

Ta del av hela delårsrapporten för januari – mars på www.alecta.se

För mer information, kontakta
Lars Otterbeck, verkställande direktör, Alecta, telefon 08-441 66 60
Maj-Charlotte Wallin, ekonomidirektör, Alecta, telefon 08-441 61 40
Staffan Grefbäck, chef för kapitalförvaltningen, Alecta, telefon 08-441 65 62
Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta, telefon 08-441 93 50

Tjänstepensionsföretaget Alecta hanterar huvuddelen av tjänstepensionen ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Vi förvaltar drygt 300 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar kan dessa företag trygga ekonomin för sina anställda så länge de lever. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka kundföretagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet.