Statistiska centralbyrån, SCB

Allt större befolkning

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:21 CEST

Sveriges befolkning uppgick den 30 juni 2003 till 8 956 664 personer. Under första halvåret var antalet personer som invandrade till Sverige nästan dubbelt så stort som antalet som utvandrade. Utvandringen har dock ökat under 2003. Antalet födda har fortsatt att öka, medan antalet avlidna har minskat något.

Under första halvåret 2003 ökade Sveriges folkmängd med 15 876 personer, vilket är 475 personer fler än motsvarande period förra året. Främsta orsaken till folkökningen är att antalet personer som invandrade till Sverige var nästan dubbelt så stort som antalet som utvandrade från Sverige.
Invandringsöverskottet var under årets första sex månader 12 941. Detta överskott är dock mindre än under samma period föregående år på grund av ökad utvandring under år 2003. Utvandringen ökade med drygt 8 procent.

Immigrationen till Sverige var däremot ungefär densamma som under första halvåret förra året. Totalt invandrade 29 581 personer till Sverige och 16 640 personer utvandrade.
Majoriteten av dem som flyttade från Sverige flyttade till ett europeiskt land eller till USA. Av emigranterna var knappt 56 procent svenska medborgare.

Drygt en fjärdedel av dem som immigrerade till Sverige var svenska medborgare. Andra stora grupper som immigrerade till Sverige under första halvåret 2003 var irakiska medborgare och medborgare i de nordiska grannländerna. Under perioden januari till juni 2003 invandrade knappt 3 100 irakiska medborgare till Sverige. Detta är drygt 700 färre än motsvarande period förra året.

Fler födda – färre döda
Ytterligare en bidragande orsak till folkökningen är att antalet födda barn första halvåret 2003 översteg antalet döda med 3 025 personer. Antalet födda barn var knappt 2 procent högre än samma period föregående år, medan antalet dödsfall minskade med drygt 1 procent. Under årets första halvår föddes 50 311 barn medan 47 286 personer avled.
Störst procentuell ökning av antalet födda har Uppsala län med 6 procent. I några län minskade dock antalet födda barn. I Gotlands län var minskningen störst i landet: 10 procent.

Storstadslänens dragningskraft minskar
Stockholms län har de senaste åren haft ett minskande inflyttningsöverskott gentemot övriga landet. I år har Stockholms län för årets första sex månader ett underskott. Det var 2 552 fler personer som flyttade ut från Stockholms län än som flyttade in till länet. Även i de övriga storstadslänen Västra Götaland och Skåne ökar den inrikes utflyttningen samtidigt som inflyttningen minskar. Men fortfarande är inflyttning större än utflyttningen i dessa två län.

Folkminskning enbart i Norrlandslän
Folkmängden ökade i samtliga län utom i fyra Norrlandslän: Norrbotten, Jämtland, Västerbotten och Gävleborg. Även om folkmängden minskade i dessa län, är folkminskningen mindre än vad den var första halvåret 2002.

Örebro län större än Värmlands län
I åtminstone 200 år har Örebro län varit mindre än Värmlands län. Detta har nu ändrats, eftersom Örebro län hade en något större befolkning än Värmlands län den 30 juni 2003.
Invandringen från Danmark till Skåne ökar inte lika snabbt
Invandringen till Skåne från Danmark har stadigt ökat sedan Öresundsbron byggdes. Men i år har ökningen hittills bara varit tre procent, medan den under samma period förra året var 23 procent.

Utvandringen från Skåne till Danmark ökade med 13 procent under årets första sex månader. I båda riktningarna var det danska medborgare som stod för flyttningsökningen.
En tredjedel av Sveriges kommuner hade folkminskning
Av Sveriges 290 kommuner hade 97 en folkminskning under årets första sex månader. Stor folkminskning hade bland annat universitetsorterna Luleå, Lund, Umeå och Uppsala på grund av större utflyttning än inflyttning. Dessa kommuner brukar ha en kraftig utflyttning av studenter mot slutet av första halvåret. Andra orter som minskade mycket var bland annat Ronneby, Söderhamn och Åre. Stor folkökning hade bland annat Stockholm, Göteborg och Västerås.

Befolkningsstatistik:
På SCB:s webbplats finns nu uppgifter om folkmängden den 30/6 2003 och om befolkningsutvecklingen under det första halvåret 2003 för hela riket samt för län och kommuner.
www.scb.se/statistik/be0101/BE0101tab17halv03.asp

Mer information:
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
På vår webbplats finns de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle:
Statistik om folkmängden 31 september 2003 samt befolkningsförändringar första tre kvartalen 2003 publiceras på vår webbplats preliminärt 5 november 2003 klockan 10.00.