Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Allt större svenska fartyg år 2002

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 10:00 CEST

Vid slutet av år 2002 fanns det 399 svenskregistrerade handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 100, vilket var oförändrat jämfört med året innan. Den samlade bruttodräktigheten, ett sortlöst mått som avser volymen i fartygens slutna rum, uppgick till drygt 3,1 miljoner. Detta innebar en ökning med 9 procent.
Under år 2002 nyregistrerades 20 fartyg, medan 21 avregistrerades. Dessutom tillkom ett fartyg och två avfördes pga. andra orsaker. De nyregistrerade fartygens var avsevärt större än de som avregistrerades – den sammanlagda bruttodräktighet uppgick till 316 000 resp. 59 000.
För tanktonnaget skedde en påtaglig föryngring. Samtliga sju tankfartyg som nyregistrerades var byggda mellan åren 1997 och 2002, medan de nio som avregistrerades byggdes mellan åren 1969 och 1981.
Under året nyregistrerades sju torrlastfartyg. Fyra av dessa var byggda under de två senaste åren medan övriga utgjordes av begagnat tonnage från åren 1978–1985. De fyra torrlastfartyg som avregistrerades var byggda under perioden 1966–1980. De nyregistrerade torrlastfartygen var mångdubbelt större än de som avregistrerades. De nya fartygens sammanlagda bruttodräktighet uppgick till 174 000, jämfört med knappt 11 000 för de som avregistrerades.
Även passagerarfartygen ersattes av allt större tonnage – sex nyregistrerade fartyg med en bruttodräktighet 94 000 ersatte åtta med en samlad bruttodräktighet om 7 000. Till skillnad från lastfartyg skedde inte någon föryngring bland passagerarfartygen. Två nyregistrerade fartyg var kryssningsfartyg medan övriga var färjor. Fyra av de avregistrerade fartygen gick i trafik över Öresund innan brons tillkomst.
Uppgifterna är hämtade från SIKA:s statistiska meddelande Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2002 som finns tillgängligt på SCB:s webbplats www.scb.se.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
Niklas Kristiansson, tel: 08-506 206 77, niklas.kristiansson@sika-institute.se,
www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån SCB
Ingemar Ekander, tel: 019-17 61 77, ingemar.ekander@scb.se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.