Länsstyrelsen i Östergötlands län

Allt svårare att skaffa särskilt boende

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 08:43 CEST

Alltför många personer får vänta alltför lång tid på att få sitt behov av särskilt boende tillgodosett. Enligt Länsstyrelsens senaste undersökning har det blivit svårare att skaffa särskilt boende i Östergötland. Efter att successivt ha minskat under några år har antalet ej verkställda beslut inom området återigen hamnat på samma nivå som vid de första under­sök­ningarna för sex år sedan. Andelen ej verkställda beslut som är äldre än tre månader har också ökat, något som Länsstyrelsen ser mycket allvarligt på.

Övervägande delen, nästan 85 procent, av besluten gäller permanent särskilt boende. Några kommuner har fortfarande problem med att komma till rätta med bristen på särskilda boendeformer. Flertalet kommuner i länet har dock balans mellan tillgång och efterfrågan och kan tillgodose behovet av särskilt boende.

Motala har problem när det gäller att verk­ställa beslut om särskilt boende. Samtidigt sker nedläggning av vissa befintliga särskilda boenden.

– Det är oroande att några kommuner fortfarande har problem med att komma till rätta med bristen på särskilda boendeformer säger socialkonsulent Britta Mellfors. De kommuner som inte kan tillgodose behovet av särskilt boende inom rimlig tid bör genast vidta åtgärder så att de kan erbjuda permanent särskilt boende till dem som behöver det.

Andelen ej verkställda beslut som är äldre än tre månader har också ökat. Detta ser Länsstyrelsen mycket allvarligt på. Tidigare förklaringar att beslut blir gamla på grund av att den enskilde tackar nej till erbjuden insats håller inte helt. Endast 16 procent har fått erbjudande men tackat nej.

Bristsituationen i Norrköping visar sig genom att den enskilde får avslag trots att behov föreligger. Under året har kommunen avslagit 24 ansökningar vilket är en ökning från föregående år.

Resultatet i rapporten speglar inte bara i vilken utsträckning kommunerna har balans eller obalans mellan tillgång och behov av särskilda boendeformer. Det är också troligt att kommunernas olika handläggnings­rutiner gör att resultatet ser så olika ut. Sådana omständigheter försvårar jämförelser mellan kommunerna.

– Slutsatsen är att alltför många personer får vänta alltför lång tid på att få sitt behov av särskilt boende tillgodosett, säger Britta Mellfors. Detta beror bland annat på att några kommuner har många ej verkställda beslut, att några ger avslag trots bedömt behov och att några förhalar handläggningstiden.

Läs rapporten här.
http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/1332D5F2-B2D4-4859-92BC-5E79586587FE/0/ej_verkstallda_2005_ao.pdf

För mer information kontakta gärna:
Socialkonsulent Britta Mellfors, tfn: 013-19 61 32