Statistiska centralbyrån, SCB

Allt svårare för sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 10:16 CEST

Andelen personer med sjukpenning har varit relativt konstant sedan 1993. Kostnaderna för sjukpenning har dock ökat kraftigt beroende på att sjukskrivningsperioderna generellt sett blivit väsentligt längre. De mönster SCB funnit tyder på att det blivit svårare att komma tillbaka till arbetslivet efter sjukperioden.

Utbetalningarna av sjukpenning trefaldigades i Sverige mellan 1993 och 2001. De uppgick 1993 till 13 miljarder, 1996 var de 17 miljarder och 2001 kostade sjukpenningen 39 miljarder (allt omräknat till 2001 års priser). Den största ökningen ägde rum åren efter 1996.

Att utbetalningarna till sjukpenning har trefaldigats skall inte tolkas så att antalet personer med sjukpenning har blivit tre gånger så många. Både år 1993 och 2001 hade 20 procent av kvinnorna någon sjukpenning, alltså ingen förändring. För män var andelen 15 procent 1993 och 12 procent 2001, en minskning med andra ord. Det är alltså inte fler som fått sjukpenning. Att kostnaderna för sjukpenning trots allt ökat beror på att perioderna med sjukpenning blivit längre.

Ökning av kostnaderna för sjukpenning
Ökningen av tiden med sjukpenning gäller både kvinnor och män, unga och gamla, oberoende av arbetsplats, näringsgren, region, sektor, arbetsplatsens storlek och de anställdas utbildningsnivå.

Cirka fem procent av ökningen av sjukpenningkostnaderna för kvinnor och tio procent för män beror på den åldrande arbetsstyrkan. Det var färre unga som hade sjukpenning 2001 än 1993.

Tung industri och livsmedelsindustri har av tradition haft högst kostnader och högst andel sjukskrivna. Livsmedelsindustrin är den bransch som har de största problemen med sjukskrivningar. Där har sjukpenningkostnaderna ökat också de senaste åren.

Ökning av andelen med sjukpenning
Andelen sjukskrivna har ökat markant inom vissa verksamheter, medan den minskat i andra. Omorganisation och neddragningar i en näringsgren leder till stora ökningar i både kostnader och antalet sjuka. På flera arbetsplatser med en stor andel kvinnor har det skett omfattande rationaliseringar. Det är en viktig orsak till att andelen sjukskrivna medelålders kvinnor ökar så kraftigt. Det är också orsaken till att den totala ökningen är större för kvinnor än för män. Inom kommunal verksamhet ökade andelen sjukskrivna inom vården redan i mitten av 1990-talet. Sedan nådde ökningen barnomsorgen och de senaste åren har den observerats inom utbildningssektorn.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i rapporten ”Vad påverkar sjukskrivningarna? Registerstudie av hur sjukpenningkostnaderna utvecklats 1993-2001”, Demografiska rapporter, 2004:2, som publiceras i dag.


Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Producent
SCB, Demografisk Analys och Jämställdhet
104 51 Stockholm
Fax 08-50 69 47 72
Förfrågningar
Gun Alm Stenflo
Tfn 08-50 69 44 08
Epost gun.alm-stenflo @scb.se