Kävlinge kommun

Allt tryggare barn i kommunens skolor och förskolor

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 07:50 CET

Som ett led i skolornas kontinuerliga kvalitetsarbete görs varje år enkätundersökningar bland Kävlinge kommuns förskolor och grundskolor. Nyligen kom resultatet för 2012, som visar att skolorna i stor utsträckning har nöjda elever bland de yngre såväl som bland de äldre. Resultaten visar att eleverna har stort förtroende för och tillit till de vuxna i skolan.

— Vi är nöjda med resultatet. Det är ett kvitto på det aktiva värdegrundsarbete som vi bedriver, säger Carina Serbinson, bildningschef.

Tio av elva skolor har förbättrat sina genomsnittliga resultat jämfört med 2011 och på 19 av 28 frågor är resultaten förbättrade. Undersökningen visar att trygghet och trivsel är två viktiga faktorer för att eleverna ska lyckas med skolarbetet.

— Styrkan hos skolorna i Kävlinge kommun är att barnen är trygga, trivs i skolorna och att de tycker att de får goda kunskaper. Barnen känner hög tillit till de vuxna. Det handlar om lärare och elever och deras förmåga att bygga relationer, förklarar Göran Larsson, kvalitetsstrateg och fortsätter: — Skolorna arbetar mycket med värdegrunden och det bidrar till att skapa ett bra klimat.

96 procent av föräldrarna anger att deras barn trivs i förskolan och 9 av 15 förskolor har förbättrat sina resultat jämfört med 2011. Ett utvecklingsområde är dock föräldrarnas delaktighet och påverkansmöjligheter rörande barns utveckling och lärande samt delaktighet i utvärderingen av verksamheten.

På frågor som på olika sätt rör elevers delaktighet i skolan har resultaten generellt förbättrats. Resultaten varierar mellan enheterna och det finns mera kvar att göra. Många elever tar också upp frågan kring arbetsro.

— Våra rektorer och förskolechefer har fått materialet och verksamheterna gör nu en analys där resultaten jämförs över tid men också med andra skolor och förskolor i kommunen. Styrkor och svagheter lyfts fram och förbättringsområden identifieras, säger Göran.

— Qualisundersökningen är viktig och en del av hur vi mäter måluppfyllelse av våra nämndsmål. Andra glädjande mått är förbättrade meritvärden, att fler elever når betyg i allt fler ämnen samt ökad behörighet till gymnasieskolan. Det är vår övertygelse att arbetet med den långsiktiga satsningen "Framtidens skola" ytterligare ska förbättra skolans resultat, säger Charlotte Lindblad som är ordförande i Bildningsnämnden.

Ytterligare ett område att arbeta vidare med är skolmåltiderna, och just nu pågår ett utvecklingsprojekt.

Läs mer om arbetet med skolmåltider

Läs mer i Qualisundersökningen

Läs mer i Rapport om Framtidens skola


För mer information kontakta gärna Göran Larsson, kvalitetsstrateg, 046-73 92 04, goran.larsson@kavlinge.se 

 

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!