Länsstyrelsen i Södermanlands län

Allvarlig kritik mot socialnämnd

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:36 CET

[Pressmeddelande]
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Eskilstuna i ett ärende om barn som varit utsatt för s k hedersrelaterat våld och hot. Kritiken handlar om brister i handläggning, dokumentation, samverkan och barnperspektivet.

Länsstyrelsen konstaterar att detta ärende belyser ett alltmer uppmärksammat samhällsproblem där socialtjänsten är en av flera berörda myndigheter.

Ärendet handlar om ett barn i nedre tonåren som blivit utsatt för s k hedersrelaterat våld och hot. Barnet placerades efter flera turer i skyddat boende då familj och släkt inte kunde garantera skyddsbehovet.

Länsstyrelsen är kritisk mot att barnet vid ett tillfälle placerades hos en släkting. Huvudregeln är visserligen att barn ska ha kontakt med sin familj när det placeras utanför det egna hemmet och att man i första hand ska utreda placering i barnets nätverk men lagen betonar att barnets bästa alltid ska beaktas.

Länsstyrelsen ser allvarligt på att socialnämnden avslutar ärendet utan att vidta åtgärder trots att man noterar att barnet försökt ta sitt liv. Nämnden motiverar beslutet med att barnet inte ville ha kontakt med socialtjänsten. Samtidigt bedömer man att barnet har fortsatt behov av bistånd.

Barnperspektiv saknas

Länsstyrelsen bedömer att barnets vilja fått styra alltför mycket trots dess låga ålder. I och med det har socialnämnden inte beaktat barnperspektivet.

Länsstyrelsen konstaterar att socialnämnden i Eskilstuna har arbetat fram rutiner för hur man ska hantera just s k hedersrelaterat hot och våld. Kommunen har även en expertgrupp för detta. Länsstyrelsen är mycket kritisk till att rutinerna inte använts i detta ärende. Det har utsatt barnet för risker som inte hade behövt uppstå om nämnden följt de skrivna rutinerna. Anmärkningsvärt är att Länsstyrelsen år 2005 påpekade vikten av att förankra rutinerna i verksamheten.

Det aktuella ärendet är ett exempel på handläggning där flera myndigheter är inblandade. Myndigheterna har svårt att finna sina ansvarsroller och barn riskerar att falla mellan stolarna. Redan utsatta barn utsätts för onödiga risker. Därför är lagstiftningen tydlig med att socialnämnden aktivt ska se till att myndigheter samverkar. Någon sådan samverkan framkommer inte i socialnämndens dokumentation, vilket Länsstyrelsen är mycket kritisk till.

Socialnämnden i Eskilstuna ska därför till Länsstyrelsen skicka in handlingsplan över hur de ska förankra rutinerna i organisationen samt en redogörelse hur det granskade ärendet utvecklats.

Kontaktpersoner:
Tor Nilsson 0155 - 26 41 16 070 - 206 66 65
Ann-Kristin Grundström 0155 - 26 41 15 070 - 357 51 72