Statens Skolinspektion

Allvarliga brister i Sävsjö kommuns utredningar om mottagande i särskola

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:06 CET

Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Sävsjö kommun för sin handläggning och utredning av fem elever inför att de börjat i särskolan. Skolinspektionen kräver att kommunen kompletterar eller gör nya utredningar.

 

Skolinspektionen har granskat ett urval av Sävsjö kommuns utredningar inför mottagande i den obligatoriska särskolan. De granskade utredningarna rör fem elever som i dag går i särskola i Sävsjö. Granskningen är en del i en riktad tillsyn i 30 kommuner som utförs på uppdrag av regeringen och i samarbete med Socialstyrelsen. Skolinspektionen ska redovisa resultaten av granskningen till regeringen senast den 31 januari 2011.

 

Skolinspektionens granskning visar att alla utredningar har så allvarliga brister att de inte räcker för de bedömningar som kommunen måste göra innan ett barn börjar i särskolan. Skolinspektionen gör dock ingen bedömning av om de utredda eleverna är felaktigt mottagna i särskolan. Den bedömningen måste Sävsjö kommun själv göra. Skolinspektionen kräver därför att kommunen gör nya utredningar eller kompletterar underlaget samt fattar nya beslut i respektive ärende. Skolinspektionen kräver också att kommunen går igenom alla sina övriga utredningar om elever som i dag går i särskolan.

 

Skolinspektionen har uppmanat kommunen att snarast kontakta de berörda elevernas vårdnadshavare och informera om hur man kommer att agera med anledning av denna kritik.

 

Senast den 13 december 2010 ska Sävsjö kommun redovisa en plan för hur bristerna ska åtgärdas. Senast den 12 maj 2011 ska man redovisa att man rättat till bristerna och också beskriva hur man fortsättningsvis ska se till att mottagande i särskolan är rättssäkert för barnen.

 

Ladda ned Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut och mer information finns på www.skolinspektionen.se/mottagande-i-sarskola

 

Fakta särskola

  • Särskolan bidrar till att alla barn ska kunna få en god utbildning. Särskolan är till för barn som har en utvecklingsstörning och inte kan nå upp till kunskapsmålen i den vanliga grundskolan. Barn med autism eller betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada har också rätt att gå i särskola.
  • En kommuns beslut om att ta emot ett barn i särskolan får många och långtgående konsekvenser för barnet. Det är därför viktigt att ett sådant beslut grundas på ett ordentligt underlag med pedagogisk utredning, psykologutredning, medicinsk utredning samt social utredning.
    • Vårdnadshavarna måste också lämna sitt medgivande innan ett barn kan tas emot i särskolan.
    • Läs mer i Skolverkets allmänna råd ”Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan” (SKOLFS 2001:23).

För information

Carin Holtz,
projektledare,
08-586 080 20

 

Gunnar Olausson,
enhetschef,
08-586 081 79

 

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se