ALM Equity AB

ALM EQUITY BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 16:19 CET

Oktober - december 2010
· Omsättningen uppgick till 51,5 (2,2) Mkr
· Resultatet blev 5,1 (-1,8) Mkr, motsvarande 0,51 (-0,18) kr/aktie
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 180,4 (89,1) Mkr
· Likvida medel var den 31 december 66,5 (30,1) Mkr.
· Förvärv av 2.000 kvm sjönära byggrätter vid Stockholms Golfklubb, Kevinge Strand i Danderyd (ägarandel 45 procent)
· Förvärv av Fyrvaktaren 1 i Larsberg, Lidingö 11.200 kvm utvecklingsbar bostadsyta, (ägarandel 45 procent)
· Detaljplanändring för 6.000 kvm byggrätter invid golfbanan i Torekov, Båstads kommun har vunnit laga kraft
· Byggstart av de sista 10 parhusen i Brf Seaside, Värmdö
· Under perioden såldes 23 bostadsrätter i Brf Insteget till ett värde av 35,5 Mkr varav ALM Equitys andel var 9 bostadsrätter till ett värde av 13,7 Mkr. Vidare avyttrades 3 bostadsrätter i Brf Seaside, Värmdö, till ett värde av 13,5 Mkr.
· Byggrättsportföljen innehöll vid kvartalets slut 16 (14) bostadsprojekt med ca 55.500 (38.000) kvm byggarea, varav ALM Equitys andel är 38.500 (26.300) kvm.


Januari - december 2010
· Omsättningen uppgick till 152,1 (52,8) Mkr
· Resultatet uppgick till 24,7 (-0,1) Mkr, motsvarande 2,43 (-0,01) kr per aktie.
· Under perioden såldes 214 bostadsrätter i Brf Insteget till ett värde av 325,0 Mkr, varav ALM Equitys andel var 82 bostadsrätter till ett värde av 125,1 Mkr. Vidare såldes 25 bostadsrätter i Brf Seaside till ett värde av 109,0 Mkr
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,40 kr/aktie

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· I samband med tillträde av fastigheten Skeppet 11 på Kevinge Strand tillfördes projektet 25 Mkr från partners, vilket ökade koncernens egna kapital med 11,25 Mkr.
· Både Kevinge Strand, med 19 bostadsrätter, och etapp 1 i Larsberg, med 108 bostadsrätter, säljstartades under februari 2011

VD har ordet
Den ekonomiska aktiviteten är fortsatt hög i alla regioner där ALM Equity bedriver verksamhet. En positiv utveckling av hushållens realinkomster, i kombination med relativt låga räntor och en ökad inflyttning till storstadsregionerna, har fortsatt gynna ALM Equitys verksamhet. I Stockholms län, som är ALM Equitys största marknad fortsatte befolkningen att växa under 2010.

De grundläggande förutsättningarna på bostadsmarknaden med ett fortsatt lågt bostadsbyggande, bostadsbrist och relativt låga räntor kvarstår. Kombinationen av en ökad efterfrågan på bostäder och ett lågt bostadsbyggande har under perioden lett till stigande priser.

Genom att framför allt koncentrera oss på den starkaste marknaden i Sverige, Stockholms län, sker ALM Equitys tämligen omfattande expansion under kontrollerade former. Bolaget fokuserar i större utsträckning på bostäder för normalhushåll som har råd att köpa lägenheter där boendekostnaderna utgör ca 30 procent av den disponibla inkomsten. Även med hänsyn tagen till bolånetak och stigande räntor framöver kan vi på detta sätt erbjuda attraktiva lägenheter till konkurrenskraftiga priser. Mer än 40 procent av bolagets byggrättsportfölj är i dag positionerad mot denna del av marknaden.

Vid slutet av perioden hade vi två byggstartade projekt med totalt 287 lägenheter. Försäljningsgraden i projekten uppgick till 84 procent. Efter periodens utgång har projekt med totalt 127 bostäder säljstartats och ytterligare projekt med 170 lägenheter kommer att säljstartas under våren. Totalt hade vi vid årsskiftet produktionsstartat ca 15.000 kvm (27 procent) av vår portfölj. Byggstart sker när 75 procent av projektet sålts. Projekten delas om möjligt upp i etapper.

Omsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 51,5 (2,2) Mkr med ett resultat på 5,1 (-0,3) Mkr. Kassan var vid periodens utgång 66,5 (30,1) Mkr och soliditeten 32 (44) procent. Omsättnings- och resultatförbättringarna i perioden beror på att vi nu har fler projekt i produktion som kan resultatavräknas. Omsättning och resultat förbättras successivt när försäljningsgrad och upparbetningsgraden i pågående projekt ökar.

Vår strategi att expandera, och då främst i Stockholms län, har säkerställts genom kapitaltillskott på totalt 168,5 Mkr till våra projektbolag. Av detta belopp utgör ALM Equitys andel 66,7 Mkr. Efter periodens utgång har ytterligare kapitaltillskott tillförts projekten med 25 Mkr, varav ALM Equitys andel är 11,25 Mkr.

Vår målsättning är att den närmaste tiden sälj- och byggstarta en så stor andel som möjligt av vår byggrättsportfölj. Om planerade försäljningsstarter faller väl ut kan merparten av byggrätterna vara produktionsstartade under året. Vi fortsätter att förvärva byggrätter i stadsnära lägen tillsammans med partners och att utveckla attraktiva köpvärda lägenheter.

Vår strategi att genom planförvärv skapa nya byggrätter inom 3-5 år ligger fast. Investeringarna görs antingen villkorade av att detaljplan vinner laga kraft, eller tillsammans med partners där ALM Equity står för managementresurser och partners för riskkapital.

Under året har ett antal nyrekryteringar ägt rum som framförallt förstärkt projektledarsidan. Rekryteringarna kommer att fortsätta under året.

Bolagets finansiella ställning och kapitalbas kommer att stärkas ytterligare framöver och vi ser ett fortsatt bra inflöde av nya affärer.

Stockholm den 16 februari 2011
Joakim Alm

Rapportdatum för 2011:
24 maj 2011 Delårsrapport januari-mars 2011
24 maj 2011 Årsstämma
22 augusti 2011 Halvårsrapport januari-juni 2011
18 november 2011 Delårsrapport januari-september 2011
24 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Rapporten i sin helhet bifogas

Stockholm den 16 februari 2011

ALM Equity AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta:
Joakim Alm, tel 0733 - 96 97 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ALM Bokslutskommuniké 2010.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida ALM Equity

Om ALM Equity:
ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer projekt, framförallt bostäder.

Mer information finns på www.almequity.se samt på www.beQuoted.com


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här