Social Venture Network Sweden

Almedalen: Behöver vi en klimatlag i Sverige?

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:50 CEST

Medverkande:

An­ders Wijk­man, ord­fö­ran­de i Rom­klub­ben och råd­gi­va­re till SEI, Ka­rin Sten­mar, Mil­jö­chef, Folk­sam. Pär Lar­s­hans, Håll­bar­hets­chef, Max Ham­bur­ger­re­stau­rang. Met­te Kah­lin, Po­li­tisk at­ta­ché, Brit­tis­ka Am­bas­sa­den. Gus­tav Fri­do­lin, Språk­rör, Mil­jö­par­ti­et. An­na Bor­ge­ryd, Kon­cernstra­teg, Polar­bröd. Em­ma Hen­riks­son, KD, Åsa Sten­borg, Mo­de­ra­tor.


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.

www.svnsweden.se