Social Venture Network Sweden

Almedalen MINGEL på temat ” Hur skapar vi ett hållbart samhälle?”

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2013 11:52 CEST

Almedalen MINGEL på temat ” Hur skapar vi ett hållbart samhälle?”

Händelser Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on email Rekommendera Share on favorites Favoriter Drottens ruin, Syskongatan, Visby, 2 juli, 2013, 17:00

Ming­la runt med al­la “håll­ba­ra” män­ni­skor på SVN ming­let!

Prö­va den nya Al­me­dals­d­rin­ken och ät en ny­gril­lad god Max Ham­bur­ga­re!

Lyss­na på SOS!

Ta chan­sen och dis­ku­te­ra mil­jö, kli­mat och
so­ci­alt an­svar med per­so­ner som brin­ner för
CSR-frå­gor.
Hur kan sam­ar­be­ten mel­lan fö­re­tag och ide­el­la
or­ga­ni­sa­tio­ner ut­veck­la CSR-ar­be­tet? Vil­ka nya
vägar kan vi till­sam­mans hit­ta och vad be­hö­ver
ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner och fö­re­tag lä­ra av varand­ra?
Möt IOGT-NTO med SVN:s med­lems­fö­re­tag.

VÄL­KOM­NA!


Social Venture Network, SVN, är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.