Almega

Almega: Tjänstesektorn skapar värde i näringslivet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 10:39 CET

En ny rapport från Almega visar att tjänsteinnehållet i Sveriges export är betydligt större än vad som tidigare framkommit. Samtidigt menar Almega att tjänstesektorn pressas av internationell konkurrens och att företagen behöver bättre förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i Sverige.

Almegas rapport ”De svenska värdeskaparna – Tjänster i huvudrollen” visar hur allt fler svenska företag inom en mängd olika branscher ingår i så kallade globala värdekedjor. Det handlar om allt ifrån fordonstillverkning och förskolor till dataspelsutveck­ling och konsultföretag. Produktionen blir alltmer utspridd över världen, och olika delar av samma produkt kan göras i flera länder. Globala värdekedjor utgör en viktig och växande del av den svenska ekonomin. Närmare en tredjedel av alla privata jobb finns i företag som ingår i globala värdekedjor.

– Sverige har stark kon­kurrenskraft inom kunskapsintensiva tjänster i början eller slutet av värde­kedjan, till exempel forsk­ning och utveckling, design, logistik och marknadsföring, säger Linnea Kvist, ekonomisk analytiker på Almega. Inom dessa områden har de allra flesta jobben i Sverige vuxit fram under senare tid. Mer än hälften av alla nya jobb de två senaste decennierna har skapats inom kunskapsintensiva tjänste­branscher med stort kun­skaps­innehåll och hög andel högutbildad personal.

Almega redovisar nya siffror från OECD som visar att tjänsteinnehållet i Sveriges export är betydligt större än vad man tidigare trott: Nära 60 procent. Det tyder på att tjänster får en allt större betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning. Om man räknar med exporten från samt­liga sektorer i svensk ekonomi samt deras underleverantörer så är cirka 1,3 miljoner tjänste­jobb kopplade till exporten.

– Samtidigt som tjänstesektorns betydelse för tillväxt och jobb växer i Sverige så pressas kunskaps­intensiva tjänstebranscher av internationell konkurrens, menar Almegas vd Anna-Karin Hatt. Det är därför viktigt med goda förut­sätt­ningar så att tjänstesektorn även i framtiden kan fortsätta bedriva verksamhet här. Det är en viktig signal till såväl våra politiska beslutsfattare som till arbetsmarknadens parter i avtalsrörelsen.

I rapporten ”De svenska värdeskaparna – Tjänster i huvudrollen”, pekar Almega på några viktiga utmaningar för att klara konkurrensen och behålla syssel­sättningen:

  • Kompetensförsörjning. Matchningsproblematik och svårigheter att hitta rätt kompetens är ett växande problem för framförallt kunskapsintensiva företag. Ökad kvalitet på utbildningar i Sverige liksom minskad byråkrati kring kompetensinvandring är nyckelfrågor.
  • Innovationsklimat. I dagens tjänstesamhälle handlar innovationer inte främst om tekniska upp­finningar, utan om innovativa tjänstelösningar; nya affärsmodeller, samt nya sätt att organisera och leda verksamheter. Forsknings- och utbild­nings­­systemet måste uppdateras för att möta dagens och framtidens kompetensbehov.
  • Anställningsformer. För att hantera global konkurrens och varierande efterfrågan måste företag snabbt kunna ställa om sin verksamhet och samtidigt kunna behålla nyckel­kompetens. Dagens arbetsrätt är varken anpassad efter moderna företag, de anställdas behov eller omvärlden. Därför behövs en lagstiftning som stödjer ständig förnyelse, flexiblare arbetstider, högre rörlighet på arbets­marknaden och ojämn arbetsbelastning.
  • Skattesystem. Arbetade timmar har länge ansetts som en logisk skattebas eftersom arbets­kraftens rörlighet över nationsgränser varit begränsad. Men en alltmer globaliserad arbets­marknad gör arbets­kraft alltmer rörlig. Sveriges höga marginalskatter gör det svårt att locka hit personal i den globala konkurrens som råder om nyckelkompetenser. Därför behöver skatte­systemet reformeras.
  • Attraktivitet. För att locka nyckelkompetens att komma till och stanna i Sverige krävs att vårt land är attraktivt att bo och arbeta i. Det måste vara enkelt att flytta hit och bosätta sig här. Det innebär tillgång på bostäder, internationella skolor, bra sjukvård och annat serviceutbud.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik