Almega

Almega: Vänteläge för tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:01 CEST

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på ungefär oförändrad produk­tionsnivå jämfört med motsvarande period 2012. Tjänstesektorn ser därmed ut att ha intagit vänteläge inför den konjunkturförbättring som företagen förväntar sig det närmaste halvåret.

Almega konstaterar att tjänsteproduktionen under årets första kvartal utvecklats starkare än väntat – en ökning med hela 3,2 procent jämfört med Q1 2012. Starkast tillväxt visade företag inom vård och omsorg, utbildning, hälso- och sjukvård samt finanssektorn. De bidrog sammantaget med 1,2 procentenheter till den totala ökningen.

Almegas tjänsteindikator har historiskt sett varit träffsäker när det gäller tjänsteproduktionens utveckling. Skillnaden mellan företagens svar i KI-barometern, som indikatorn utgår ifrån, och utfallet enligt SCB är denna gång ovanligt stor. Företagens förväntningar om efterfrågan och produktion har talat för en betydligt svagare utveckling än vad SCB:s nationalräkenskaper redovisar.

Trots relativt stora neddragningar inom delar av tjänstesektorn har sysselsättningen ökat med 2,4 procent jämfört med första kvartalet förra året. Samtidigt visar Almegas indikator på fortsatt försvagning av sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under andra kvartalet. Bakom detta ligger fortsatt svag efterfrågan samt svag pris- och produktivitetstillväxt.

– Att tjänsteproduktionen totalt sett ännu inte vänt uppåt hör samman med den långdragna lågkonjunkturen och fallande investeringar inom näringslivet, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Även tjänstesektorn påverkas av svag efterfrågan från omvärlden. En ljuspunkt är att industrins exportorderingång ser ut att ha bottnat i början av året. Det talar för en återhämtning i tjänstesektorn och exportindustrin under andra halvåret.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen. Exempelvis förutspådde Almega redan i juni 2009 med hjälp av tjänsteindikatorn att produktionsnedgången för tjänstesektorn under finanskrisen skulle komma att bli relativt kortvarig. Detta visade sig också stämma.

För mer information, kontakta:
Lena Hagman, chefekonom Almega
Tel. 08-762 69 61, lena.hagman@almega.se

Linnea Kvist, branschanalytiker Almega
Tel. 08-762 66 21, linnea.kvist@almega.se


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.