Almega

Almegas konjunkturprognos hösten 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:00 CET

Sveriges ekonomi kommer att sticka ut under de närmaste åren med en starkare BNP-tillväxt än i många andra länder. Utan de flaskhalsar som den dåliga matchningen mellan efterfrågan och tillgång på rätt kompetenser skapar på arbetsmarknaden kunde uppgången ha varit ännu starkare.

Den starka inhemska efterfrågan gör att sysselsättningen fortsätter att öka. Under hela perioden 2010-2012 väntas sysselsättningen i den privata tjänstesektorn öka med 100 000, enligt Almegas prognos. Den öppna arbetslösheten förutspås emellertid ligga kvar på en hög nivå.

– Att arbetslösheten inte sjunker beror på att betydligt fler sökt sig ut på arbetsmarknaden, säger Almegas chefekonom Lena Hagman.

En annan anledning till att arbetslösheten inte faller i större utsträckning är att matchningen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens är dålig.

– Åtgärderna för att öka tillgången på den kompetens som företagen efterfrågar borde öka från snigel- till raketfart för att få ned den höga arbetslösheten, säger Lena Hagman.

Såväl i år som under de närmaste åren räknar Almega med att Sveriges ekonomi kommer att sticka ut med en starkare BNP-tillväxt än i många andra länder.

– Även när det gäller produktiviteten ser vi att bristen på effektiv matchning och förekomsten av flaskhalsar bromsar utvecklingen. Med större utbud av arbetskraft med efterfrågade kompetenser skulle tillväxten varit starkare, säger Lena Hagman.

– Det finns en stor outnyttjad tillväxtpotential i svensk ekonomi som vi skulle kunna utnyttja bättre om satsningar görs på att möta näringslivets efterfrågan på kompetens, säger Lena Hagman.

 

Sysselsättningen
Ökar med 137 000 under perioden 2010 – 2012 varav 100 000 i den privata tjänstesektorn.

BNP
Ökar med 4,6 procent i år , med 3 procent 2011 samt med 2,9 procent 2012.

Reproäntan
Höjs med 0,25 procent till 1,25 procent innan årets slut för att höjas till 1,75 procent vid utgången av 2011 och stiga med ytterligare en procentenhet till 2,75 procent vid utgången av 2012.

Exporten
Medan exporten återhämtar sig från det kraftiga fallet under 2009, ökar även importen starkt. Därmed väntas inte exportnettot bidra särskilt mycket till BNP-tillväxten under prognosperioden.

Almega räknar emellertid med att handelsbalansen för tjänster kommer att visa en fortsatt trend uppåt och överstiga handelsbalansen för varor under de närmaste åren.

 

För ytterligare information:

Lena Hagman
chefekonom Almega
mobil. 076-108 82 51
lena.hagman@almega.se

David Wästberg
presschef Almega
mobil. 070-345 68 59
david.wastberg@almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.