AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

AlphaHelix förvärvar option till rättsgenetiskt patent från forskargrupp vid Uppsala Universitet. Vinnova stödjer samarbetsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:58 CET

AlphaHelix har vederlagsfritt erhållit en option att förvärva patent avseende en DNA-baserad metod att indikera människors geografiska ursprung. I gengäld bekostar AlphaHelix patentansökningarnas fullföljd i aktuella länder/regioner. Metoden, som har utvecklats av en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, gör det möjligt att använda DNA-analyser redan i spaningsskedet i brottsutredningar. I forskargruppen ingår bl.a. professor Ulf Gyllensten och docent Marie Allen.

Vidare har Vinnova beviljat anslag för ett forskningsprojekt avseende utveckling av DNA-verktyg och metoder för förbättrad human individidentifiering. Projektet som leds av Marie Allen är ett samarbete mellan AlphaHelix och en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet.

Den nya metoden har beviljats patent i Europa och har patentsökts i Japan, Kanada och USA. Idag används DNA-analyser allt oftare som bevisning i brottsutredningar. Att kunna påvisa ursprung öppnar möjligheter att utnyttja DNA-analys redan i spaningsskedet och kan snabbt avföra oskyldigt misstänkta. Ett viktigt verktyg inom rättsgenetiken är analys av mitokondriens DNA där befintliga metoder enbart inriktar sig på en begränsad del av denna arvsmassa. Den nu patenterade metoden avser analys av övriga delar av mitokondrie-DNA. Dessa regioner har visat sig vara mycket värdefulla för att, bland annat öka bevisvärdet vid individidentifiering.

AlphaHelix kan utnyttja optionen fram till 2017-12-31 och ersättningen till forskargruppen, vid utnyttjande av optionen, består av royalty uppgående till 30-50% av täckningsbidraget vid kommersialisering av patenten.

- Analyser av mitokondrie-DNA är ett viktigt komplement till dagens rutinmetoder och används då materialen är för begränsade eller nedbrutna för att fungera i den vanliga DNA-analysen, säger Marie Allen, docent i medicinsk genetik vid Rudbecklaboratoriet Uppsala Universitet. Marie Allen är en av Sveriges främsta rättsgenetiker och hon ingår i AlphaHelix vetenskapliga råd sedan april 2006.

Projektet omkring nya DNA-verktyg och metoder för förbättrad human individidentifiering erhöll nyligen 450 KSEK från Vinnova för en förstudie. I projektet används AlphaHelix diagnostiska instrument QuanTyper. Eventuella kommersialiserbara resultat skall delas lika mellan Marie Allens forskargrupp och AlphaHelix, enligt ett separat avtal.

För mer information kontakta:

Mats Malmqvist, VD, telefon 0707-70 80 09 eller
Marie Allen, Fil.Dr. Docent, telefon 018-471 48 03, 0708-92 44 44

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis fågelinfluensavirus, som spåra smittkällan via databaser på Internet.