Sveriges Kommuner och Landsting

Alternativ driftsform för bättre skydd mot olyckor

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:46 CET

 

Det behövs en lagändring så kommunerna tillåts utöka samverkan med privata entreprenörer om driften av operativ räddningstjänst. Åtgärden är viktig och kan innebära ett bättre skydd mot olyckor.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har lämnat synpunkter på regeringens förslag om en reform för skydd mot olyckor (Ds 2009:47) I stort delar förbundet utredningens slutsatser, men det finns några punkter där SKL har lämnat förslag på åtgärder för att skynda på utvecklingen.

– För att rädda liv, skydda egendom och bevara miljön måste arbetet med skydd mot olyckor utvecklas. Här krävs att en bättre samordning inom och mellan myndigheter och andra instanser. Det är viktigt att skynda på utvecklingen, nu går den för långsamt, säger Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Ett förslag handlar om att regeringen måste skapa möjlighet till alternativa driftsformer för den kommunala räddningstjänsten.

– Med dagens reglering begränsas möjligheterna till utökat samarbete mellan kommunal räddningstjänst och privata entreprenörer. Det är ologiskt i ett målstyrningsperspektiv och det kommunala självbestämmandet åsidosätts. Kommunerna måste få möjlighet att själva bestämma hur man vill arbeta även inom det här området. Vi tror att det bidrar till att effektivisera svensk räddningstjänst och därmed kan till exempel hjälpen vid olyckor komma snabbare, säger Anders Knape.

SKL föreslår även i sitt remissvar att ansvaret för sotning omgående förs över till fastighetsägaren. Idag har fastighetsägaren ansvaret för drift och underhåll av sin fastighet, men inte sotning. Det är något som SKL framhåller som ologisk i sitt remissvar.

Sotning handlar dessutom många gånger om att skapa effektiv energianvändning och minskad miljöpåverkan. Mot den bakgrunden borde frågan om sotning inte falla under lagen om skydd och olyckor.

– De regler som finns idag när det gäller sotning innebär dels en onödig administrativ börda för kommunerna som kostar pengar, dels är det ett systemfel att se sotning som enbart en fråga om skydd mot olyckor. Här måste det bli en ändring, säger Anders Knape.

För med information: Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad Marcus Cato utredare, tel. 08-453 78 57, e-post marcus.cato@skl.se

Läs styrelsens yttrande här

Reservation från Vänsterpartiet