Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Alternativ till språkliga förvaltningsområden utreds

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:43 CEST

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har beslutat att uppdra åt Bertil Bengtsson, före detta justitieråd, att utreda frågan om det finns bättre alternativ till språkliga förvaltningsområden. Han ska redovisa uppdraget senast den 30 december 2007.

Dagens lagstiftning kring så kallade förvaltningsområden omfattar sju kommuner i Norrbotten. Utredningen om finska och sydsamiska språken, som analyserade behovet av att utvidga förvaltningsområdena, föreslog 2005 och 2006 att ytterligare kommuner bör omfattas av rätten att få använda finska respektive samiska i myndighetskontakter samt rätt till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på dessa språk.

I remissvaren framkom bland annat att det finns behov hos sverigefinnarna av service på finska också i andra delar av Sverige.
Utredaren Bertil Bengtsson ska därför, för att komplettera de lämnade förslagen, belysa alternativa modeller till det nuvarande systemet med geografiskt avgränsade förvaltningsområden.

Utredaren ska bland annat:
• analysera vilken reell betydelse utvidgade förvaltningsområden skulle ha jämfört med alternativa modeller
• väga nyttan av utvidgade förvaltningsområden mot de ekonomiska konsekvenserna
• undersöka om den befintliga lagstiftningen kan kompletteras så att de nationella minoriteternas språkliga rättigheter bättre tillgodoses.

Utgångspunkten ska vara att sträva efter ett system som lever upp till de nationella minoriteternas rätt att behålla och utveckla sitt språk i privata och offentliga sammanhang.

För mer information: Lennart Rohdin, tel 070-6077 886