Miljödepartementet

Alternativa metoder för slutförvar, högaktuellt i Kärnavfallsrådets senaste kunskapslägesrapport

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 14:10 CET

I dag, måndag 14 februari, överlämnar Kärnavfallsrådet sin årliga kunskapslägesrapport till miljöminister Andreas Carlgren. Årets rapport heter SOU 2011:14, “Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen”.

Kärnavfallsfrågan går in i ett nytt skede när Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i mars i år lämnar in sin ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Bolagets ansökan kommer att gälla slutförvar enligt KBS-3 metoden, där det högaktiva avfallet förvaras i kopparkapslar inbäddade i bentonitlera på 500 meters djup i bergrunden. När Miljödomstolen granskar ansökan kommer den att fästa stor vikt vid redovisningen av alternativa metoder, och därför diskuterar Kärnavfallsrådet i årets Kunskapslägesrapport alternativ till KBS-3, framför allt djupa borrhål och transmutation.

Årets kunskapslägesrapport följer även upp 2010 års diskussion om korrosion av kopparkapslar och om krav på bentonitleran. Rådet diskuterar också de geologiska förutsättningarna hos berggrunden i Laxemar och Forsmark (SKB:s två platsvalsalternativ), och ställer frågan vilka geologiska faktorer som avgjorde valet av Forsmark.

När kärnavfallsfrågan går in i sitt nya skede kommer Kärnavfallsrådet att fokusera på bland annat bredare samhällsvetenskapliga frågor, frågor som rör säkerhetskultur och etik samt frågor kring alternativ till KBS-3 metoden.

Läs rapporten på regeringens webbplats: www.regeringen.se/miljo
Läs mer om Kärnavfallsrådet på webbplats: www.karnavfallsradet.se