Altero AB

Altero: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 16:17 CET

 

* Omsättningen fjärde kvartalet uppgick till 4 938 Tkr (4 757) och helåret till 16 214 Tkr (32 848)
* Styrelsen har valt att skriva ned aktier i dotterbolag respektive goodwill i koncernen med 10 Mkr
* Rörelseresultatet fjärde kvartalet, inklusive nedskrivning om 10 Mkr, uppgick till -11 620 Tkr (-3 354) och helåret till 19 737 Tkr ( 872), resultat per aktie fjärde kvartalet uppgick till -0,55 kr (-0,17) och helåret till 0,97 kr ( 0,06)
* Sämre omsättning och resultat än förväntat hos dotterbolaget Altero Energy Solutions, där affärsområdena Fördelningsmätning och Mätvärdesinsamling drivs, vilket föranlett ovanstående nedskrivning
* Starkt fjärde kvartal för Egenkontroll - inklusive lanseringar av nya produkter
* Efter periodens utgång: Altero fokuserar verksamheten till Malmö och avyttrar affärsområdet "Drift & Underhåll"

VD-kommentar

Jag känner en stor besvikelse för att vi inte kunde nå upp till våra mål för 2010. Trots intensivt försäljnings- och marknadsföringsarbete under året har det kommersiella genombrottet tagit längre tid än jag hade önskat. Detta har inneburit sämre omsättning och resultat än förväntat. Som en konsekvens av detta har styrelsen valt att skriva ned goodwillposten i koncernen med 10 Mkr.

Våra produkter och tjänster har dock blivit mycket väl mottagna på marknaden och det finns ett stort intresse som ännu inte omsatts försäljning. Både de tekniska och kommersiella förutsättningarna för våra produkter har visat sig mycket konkurrenskraftiga och vi ser trots de till datum uteblivna order enbart som en fråga om tid innan genombrottet kommer.

Affärsområdet Egenkontroll hade en trög start på året men har gått från klarhet till klarhet med bland annat introduktion av nya produkter och tjänster. Omsättningen har ökat för varje kvartal och december månad var "all time high". Vi har idag marknadens absolut starkaste erbjudande när det gäller verktyg för en effektiv egenkontroll. Våra senaste produkter RQS Touch och vår Iphone applikation har fått ett väldigt bra mottagande och vi hoppas att under våren kunna skörda frukterna av detta arbete. För att kunna nå ut ännu bredare till marknaden har vi inför 2011 både förstärkt vår egen säljorganisation och utökat antalet återförsäljare. Vidare har vi investerat mycket tid för att öka användarvänligheten hos våra produkter och tjänster genom att erbjuda nya tjänster över webben via två helt nya web-platser som heter rqs.se respektive rqs.dk. Här kan kunderna lätt hitta all den information de behöver samt enkel vägledning till hur de skall använda våra produkter och tjänster.

Inom affärsområdet Fördelningsmätning hade vi förväntat en snabbare utveckling. Att mäta och fördela förbrukningen av el-, varm- och kallvatten samt uppvärmning i flerfamiljsbostäder som ger utrymme för besparingar i alla led är mer aktuellt än någonsin, varför vi förväntar en förbättring under 2011.

Försäljningen av uttagshuvar har utvecklat sig mer positivt än förväntat. Denna produkt har under året färdigställts och paketerats och lanserats under slutet av året. Intresset från potentiella kunder har varit mycket stort och ett intensivt arbete har gjorts för att skapa en standardprodukt som lätt kan säljas, både direkt och genom återförsäljare och installatörer. En mycket viktig partner som vi inlett ett samarbete med är SELGA som är en av Sveriges största elgrossister. Ett intensivt utbildningsarbete har genomförts tillsammans med deras kontor i norr och alla förutsättningar finns för att försäljningen skall ta riktig fart.

Altero har också startat ett samarbete med Home Solutions AB. Home Solutions AB har ett stort antal bostadsrättsföreningar, med tillsammans omkring 30 000 lägenheter, som kunder. Dessa har visat ett stort intresse för Alteros Motorvärmarsystem. Vi kommer även att kunna erbjuda Alteros system för undermätning genom Home Solution.

Affärsområdet fjärravläsning bytte under året namn till Mätvärdesinsamling för att bättre illustrera vårt erbjudande. Bytet var inte enbart ett namnbyte utan också en breddning av vårt erbjudande som innebär att vi utvecklar systemet ytterligare ett steg och erbjuder hela kedjan från avläsning till kommunikation och visualisering av mätvärden. Utöver en fortsatt bearbetning av den danska marknaden så har fokus varit på Schweiz, Tyskland, Frankrike samt Storbritannien där vi under slutet av året etablerat oss med egen personal. Ett antal testinstallationer har levererats och utvärdering pågår för fullt hos några av Europas största gasdistributörer. Potentialen för denna typ av lösning är mycket stor, men ledtiderna långa.

Som ett led i fokuseringen på Alteros kärnverksamhet har styrelsen beslutat sälja affärsområdet Drift & Underhåll. Området har varit inriktat på två olika verksamhetsgrenar; system för drift och underhåll av fastigheter, V3i-systemet, respektive Egenkontrollsystem, RQS-systemet. Avyttringen avser den förstnämnda verksamhetsgrenen med kontor i Ängelholm. Den del som avser Egenkontroll flyttas till Malmö.

Detta innebär att Altero kan koncentrera hela sin verksamhet till Malmö, minska sina kostnader, förbättra likviditeten samt därmed ytterligare satsa på marknadsföring och försäljning.

Sammanfattningsvis ser vi fortsatt en mycket stor potential för våra produkter och lösningar, trots att vi inte nådde upp till de uppsatta målen för 2010. Med fortsatt fokus på marknadsförings- och försäljningsarbetet tror jag att det riktiga kommersiella genombrottet kommer under detta innevarande år, även om det är senare än beräknat. Både ägare och personal ser de framsteg som gjorts och vi är övertygande om att vi skapat de riktiga förutsättningarna för en lönsam tillväxt.