Amago Capital

Amago Capitals helägda bolag Önskefoto AB har beslutat om att sprida ägandet genom en nyemission samt att uppta bolagets aktier för handel på First North lista.

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:36 CET

Amago Capitals helägda bolag Önskefoto AB har beslutat om att sprida ägandet genom en nyemission samt samt att uppta bolagets aktier för handel på First North lista.

Amago Capital ABs helägda bolag Önskefoto AB redovisar en nettoomsättning för 2006 om 48,3 mkr (44,4 mkr) och ett rörelseresultat om 5,1 mkr (3,2 mkr). För övrig information gällande koncernens helårsresultat hänvisas till kommande bokslutskommuniké vilken presenteras 27 februari 2007.

Bolagsstämman i Önskefoto AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission genom nyteckning av högst 4 347 303 aktier emissionsbeloppet uppgår till 17 389 212 kr. Teckningskurs 4,0 kr per aktie. Emissionen är garanterad till 10 000 000 kr.

Emissionen riktar sig till de registrerade aktieägare i Amago Capital AB (f.d. Fotoquick AB) per avstämningsdagen den 6 mars 2007. Aktierna i Amago Capital AB handlas inklusive teckningsrätt till och med den 1 mars, 2007 och exklusive teckningsrätt från och med den 2 mars 2007. Teckningstid 12-23 mars 2007.

Styrelsen och huvudägarna har som mål att sprida ägandet i Önskefoto så mycket som möjligt för att på så sätt erhålla en god likviditet i handeln med aktien och erbjuder allmänheten och institutionella investerare att teckna de aktier som ej tecknas av aktieägarna med företrädesrätt.

Önskefoto är idag en ledande aktör och är marknadsdominerande inom försäljning av personifierade kalendrar och studentplakat. Önskefoto AB har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på det trendskifte som har skett de senaste åren där konsumenterna går från analog fotografering till digital.

Det nuvarande produktutbudet genererar starka kassaflöden och bolaget planerar att med hjälp av emissionslikviden växa ytterligare genom att bredda produktportföljen och lansera nya premiumprodukter internationellt. Premiumprodukter har ett högt kundvärde och höga marginaler. Marknaden för premiumprodukter har ökat kraftigt och förväntas växa ytterligare. Bolaget uppskattar att de kommer uppnå en tillväxt på 15-20% per år under närmaste 3-5 åren. Under denna period av tillväxt har Bolaget som mål att uppnå en genomsnittlig
rörelsemarginal på minst 10%.

Bolaget planerar också att lista aktier på handelsplatsen First North. Beräknad första handelsdag är 16 april 2007.

”Att lista Önskefoto AB’s aktier för handel på First North är en viktig del i Amago Capital’s nya strategi, genom vilken vi vill synliggöra de värden som finns i våra portföljbolag. Vi ser Önskefoto som ett fint och väletablerat bolag som erbjuder en attraktiv investeringsmöjlighet. Amago Capital kommer att vara kvar som aktiv och långsiktig ägare i Önskefoto.” säger Robert Ejermark, VD i Amago Capital.


Investerarträffar och prospekt
I samband med emissionen inbjuder Önskefoto AB till investerarträffar.

20/3-07 Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Kl 18.00

21/3-07 Göteborg, Elite Park Avenue, Kungsportsavenyen 36, Kl 17.30

För nedladdning av prospekt samt anmälan till infoträffar:
www.thenberg.se/onskefoto alt. tel. 031-745 50 30

För ytterligare information kontakta:
Robert Ejermark, VD, mobil: 0733-152 002
Göran Nordlund, Styrelsens Ordförande, mobil: 0704-331 320


Mer om Amago Capital AB (publ) (tidigare Fotoquick AB (publ))
Fotoquick AB namnändrades till Amago Capital AB i samband med att den svenska butiksrörelsen ”Fotoquick” såldes till Aircall AB under hösten 2006. I koncernen finns tre större helägda bolag: Fotosport, Portugals ledande fotodetaljist med 79 butiker, företagets omsättning 2006 uppgick 22,3 MEuro. EiriKuva, Finlands ledande leverantör av digitala bildprodukter med distribution genom partnerskapsavtal med ledande butikskedjor hade 2006 en omsättning uppgående till 6,5 MEuro och Önskefoto AB, Sverige, som baserar sin verksamhet på individualiserade bildprodukter. Önskefoto AB är marknadsledare i Sverige och Norge på individu¬aliserade fotokalendrar och omsättningen 2006 uppgick till 48,3 Mkr. Amago Capital’s affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att investera i och aktivt förvalta företag som arbetar i branscher under förändring. www.amagocapital.se