Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Ambient Sweden - gör Sverige till ledande internetnation

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 08:57 CEST

Podmatte, dataslöjd, superbredband och ett flexiblare arbetsliv. Det är några av förslagen i programförklaringen Ambient Sweden. IVAs projekt stöds av Bird & Bird, Ericsson, HiQ, ISOC-SE, PTS, Svenska Stadsnätsförenigen, TDC, Telenor, TeliaSonera, 3 och Vinnova.

- Vi vill att Sverige ska bli en förebild inom EU. Norden driver utvecklingen av mobiltelefoni. Därför är Sveriges förutsättningar att vara en framstående internetnation år 2015 bättre än för andra EU-länder, säger Jan Uddenfeldt, ordförande för IVAs projekt Internetframsyn och senior vice president, Ericsson.

Hittills har utvecklingen inom media och underhållning varit explosionsartad. Sannolikt fortsätter dessa områden att driva den ekonomiska utvecklingen av internet även kommande tioårsperiod. Internetframsyn har ringat in ett antal styrkeområden som stärker Sveriges position.

- Vår förmåga att använda informationsteknik är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Tack vare bra tillgång till bredband i hela landet och många duktiga internetanvändare har vi goda chanser att vara framgångsrika, säger Jan Uddenfeldt.

Projektet har identifierat tio områden som är avgörande för utvecklingen och som bör genomföras till 2015. Dessa ingår i programförklaringen Ambient Sweden:

§ Utnyttja nya möjligheter för företag och offentlig sektor. Genom att bygga vidare på redan starka områden kan Sverige år 2015 vara ledande inom mobilt internet, vara bäst på e-förvaltning och Grön IT samt ses som ett föregångsland inom digital mediedistribution. Detta kräver medvetna satsningar och investeringar.

§ Ökad tillit till internet. Kan åstadkommas genom generellt ökad kunskap om vikten av informationssäkerhet hos användare, företag och myndigheter. Dessutom måste infrastrukturen för internet vara robust, det vill säga fri från avbrott och av hög kvalitet. En generell och accepterad nationell e-legitimation är ytterligare en åtgärd som ökar tilliten till internet.

§ En gemensam och öppen tjänstemarknad. En internetanvändare måste kunna nå tjänster oberoende av access och bärarnät. Därför krävs åtgärder för att skapa gemensamma tjänster; e-postadresser som följer användaren liksom kommunikations­-, tv- och musiktjänster som är operatörsoberoende.

§ En infrastruktur för framtidens internettjänster. Infrastrukturen i Sverige 2015 bör vara öppen och konkurrensutsatt, tillförlitlig och säker samt stödja ett blomstrande tjänsteutbud. Kapacitetsbehovet för en enskild användare kan vara upp till 100 Mbps - både via fast och mobil uppkoppling. Detta kräver långsiktighet och förutsägbar reglering som stimulerar investeringar. Skattefinansierad utbyggnad av bredbandsnät måste ske utan otillbörlig konkurrens. Upphandling i konkurrens bör säkerställa att även personer och företag i områden, där marknadsaktörer inte investerar fullt ut, får tillgång till bredband.

§ Ett företags- och entreprenörsvänligt klimat. Förutsättningarna för att starta, expandera och driva företag måste vara lika bra eller bättre än i våra konkurrentländer. Det gäller allt från tillvaratagandet av innovationer till såddfinansiering och enkla regelverk. Reglerna måste stödja att utländska och svenska medborgare och efterfrågad kompetens vill och kan arbeta och leva i Sverige.

§ Från digital klyfta till digital trappa. Förr talades om en digital klyfta. Framöver ser vi en digital trappa där det ständigt tillkommer nya trappsteg. Det finns flera olika nivåer i den digitala kompetensen som ständigt förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Ska Sverige ta täten som internetnation fordras en målmedveten kraftsamling. Detta måste ske i samverkan mellan den offentliga sektorn, skolan, arbetsmarknadens parter och medborgarnas organisationer.

§ Ett flexibelt arbetsliv. År 2015 kommer förväntningarna på arbetsmarknaden att vara starka, inte minst bland unga. Nya kommunikationsformer stärker även regional utveckling. System och tillämpningar som underlättar för att via internet ha en mer personlig kontakt på distans är också en förutsättning. För att attrahera kompetens, minska behovet av fysiska möten, frigöra resurser, minska den personliga stressen och bidra till minskad klimatpåverkan, måste ett flexiblare arbetsliv med internet utvecklas. Arbetsmarknadens parter måste ta fram en ny ordning för framtidens arbetsliv.

§ Inför it-baserad pedagogik och dataslöjd i skolan. Utveckla en pedagogik som drar nytta av möjligheterna med it och internet. Resurser krävs då till pedagogisk forskning, lärares vidareutbildning i teknikanvändning samt utveckling av lämpliga verktyg. Här bör svenska innovations­företag kunna få en viktig roll, både nationellt och internationellt. Ett nytt obligatoriskt ämne - dataslöjd - bör införas i grundskolan. Det ska innehålla teknik, etik och mediekritik. Ungdomar ska inte behöva stå utanför samhället på grund av okunskap om tekniken. Eleverna ska kunna utforska den senaste tekniken och frågor rörande etik och mediekritik. Så kallad Pod-matte kan handla om en inspelad genomgång i matematik som eleven kan se via sin mp3-spelare. Det kan behövas vid tillfällen då en elev exempelvis behöver reflektera över en situation.

§ Forskning och innovation som placerar Sverige i topp. Sverige har forskningsgrupper av världsklass och forskare med potential att komma upp i världsklass. Att behålla och bygga ut denna forskningsfront har stor betydelse. Ett verksamhetsråd "Framtidens internet" bör etableras. Internetforskningen måste säkerställa konkurrenskraften i svenskt näringsliv och stimulera skapandet av nya företag. Sverige bör också verka för att ett ICT-inriktat kompetenscenter inom EIT (European Institute of Innovation and Technology) får en av sina huvudnoder i Stockholm.

§ Internationell profilering. Svenska aktörer behöver delta i interna­tionella organisationer för internetanvändning och standardisering, inom mobilt internet, e-förvaltning, grön IT och digital medie­distribution. De ska vara aktiva på tongivande konferenser. Att svenska och utländska företag ser positivt på att vara etablerade i Sverige bidrar till en stärkt position. Ett nätverk behöver bildas för att få ett strukturerat, långsiktigt och förutsägbart arbete.

Projektets styrgrupp består av: Jan Uddenfeldt, ordförande och senior vice president, Ericsson, Peder Ramel, vd, 3, Lars Stugemo, vd, HiQ, Östen Mäkitalo, KTH, Staffan Truvé, vd, SICS samt Interactive Institute och Marianne Treschow, gd, PTS.

Begreppet "ambient" är en europeisk motsvarighet till "ubiquitous Japan" - som handlar om ett "allestädes närvarande internet".

Rapporter och information om projektet finns på: www.iva.se/internetframsyn

För information:

Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se

Staffan Eriksson, projektledare, IVA, 08-791 29 53, 070-551 07 07, se@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se