Linköpings kommun

Ambitiöst naturvårdsprogram för Linköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 11:51 CET

Beskrivning av cirka 1 900 värdefulla naturområden. Cirka 80 åtgärder för att bevara och förstärka naturvärdena. Linköpings kommuns reviderade naturvårdsprogram 2013-2017 ska antas efter att ha varit ute på remiss under perioden juli – oktober.

– Linköping är ekarnas stad. Linköping är också våtmarkernas, fåglarnas och fjärilarnas stad, skogarnas och hagarnas stad. Linköping är människornas stad, en stad där vi lever och samspelar med den rika naturen, säger kommunalråd Muharrem Demirok (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  Vårt första naturvårdsprogram kom till 2003. Ambitionsnivån i det reviderade programmet är ännu högre än tidigare.

– Naturen ger oss rekreation, upplevelser, skönhetsvärden som berikar vår tillvaro. Det är oerhört viktigt att vi vårdar denna mångfald och att vi behandlar naturen med respekt och kunskap. Där har naturvårdsprogrammet en viktig roll.

Naturvårdsprogrammet består av tre delar:

Del 1: Natur och naturvård i Linköping är en bakgrund och innehåller texter bland annat om kommunens naturvårdsarbete, biologisk mångfald och naturen i Linköpings kommun.

Del 2: Strategier och åtgärder 2013-2017. Denna del beskriver vilka insatser inom naturvårdsarbetet som kommunen planerar att göra under programperioden.

Del 3: Objektskatalog. Katalogen är en redovisning av samtliga kända, värdefulla naturområden i kommunen, cirka 1 900 stycken. Objektskatalogen består av kartor och en skriftlig del där varje område beskrivs mer ingående. Den ska vara ett levande dokument, som uppdateras kontinuerligt.

Del 1 och 2 är tryckta rapporter. Objektskatalogen har publicerats på kommunens hemsida som en klickbar karta med objektbeskrivningar. Länk till objektskartan finns till höger.

2003 fick kommunen sitt första naturvårdsprogram. Det kompletterades 2008 med nya strategier och åtgärder. Utifrån 2008 års åtgärder har nya strategier och åtgärder för perioden 2013-2017 utarbetats.

Det nya åtgärdsprogrammet omfattar 77 åtgärder fördelade på åtta målområden. Några av åtgärderna (12 stycken) är överförda från 2008 års åtgärdsprogram och redan påbörjade. Ytterligare fyra icke påbörjade åtgärder har förts över från det förra åtgärdsprogrammet, medan resten är nya.

Den unika ansamlingen av värdefulla ekmiljöer i kommunen gör att eklandskapet har blivit ett eget målområde.

Privatpersoner, föreningar, kommunala nämnder, myndigheter, grannkommuner med flera har kunnat lämna synpunkter under remisstiden. Två informationsmöten för allmänheten har hållits.  Sammanlagt kom 37 remissvar in, de flesta positiva. Svaren har lett till smärre förändringar i programmet.

Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut om naturvårdsprogrammet vid dagens sammanträde. Efter att ärendet passerat kommunstyrelsen, är det kommunfullmäktige som antar programmet.

– För att kommande generationer ska få uppleva vår variationsrika natur är det viktigt att vi bevarar, sköter och utvecklar de naturvärden som finns i dag. Det gör vi med hjälp av det ambitiösa naturvårdsprogrammet, som bland annat bygger på omfattande fältarbete av våra kommunekologer, säger Muharrem Demirok.

För ytterligare information kontakta nämndordförande kommunalråd Muharrem Demirok (C), telefon  013-20 62 94 eller 0736-75 76 79


.

_______________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.