Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor

Ambulanssjuksköterskor nämns inte i Stockholms upphandling

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 23:43 CET

Den 16 Februari 2011 startade upphandlingscirkusen i Stockholms läns landsting (SLL). En av Sveriges största upphandlingar av ambulanssjukvård. Förväntningarna var stora både från ambulanspersonalen och entreprenörerna, detta bland annat efter den debatt som pågått under en längre tid i Stockholm gällande ambulanssjukvården. Till mångas förvåning och besvikelse visar det sig att det upphandlingsunderlag som SLL publicerat nästan var identiskt med föregående upphandling.

Flertalet berörda delar av underlaget visar på att tjänstemän och politiker saknar kunskap och förståelse för situationen som råder inom Stockholms ambulanssjukvård. Aktuell statistik från SLL visar att Stockholms ambulanser enbart når fram till 37% av befolkningen inom tio minuter vid prio1 larm. I den nya upphandlingen framkommer att antalet ambulanser kommer att öka från 57 stycken till 61 stycken. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (RAS) anser att detta ej är tillräckligt för att nå det uppsatta målet från SLL; att 75% av Stockholms befolkning skall nås av ambulans inom tio minuter vid prio1 larm.

Vad gäller bedömningar av patienter prehospitalt lyser detta med sin frånvaro i den aktuella upphandlingen. RAS efterfrågar validerade triageringsverktyg prehospitalt samt möjlighet för ambulansbesättningar att tillförskaffa annan typ av transportmedel för patienter vilka bör uppsöka sjukvård men ej har behov av ambulans. Genom att ej initiera en förändring från dagens ambulanssjukvård i Stockholm, där SLL beslutat att om patienten skall till sjukhus och ambulans finns på plats, även om ambulansbehov saknas, skall ambulansen transportera patienten till berörd sjukvårdsinrättning, riskerar SLL flertalet medborgares liv och hälsa i Stockholm dagligen.

Samtliga prognoser och statistik som publicerats visar entydigt på att Stockholms läns befolkning ökar stadigt och denna utveckling kommer att fortgå de kommande åren. Att inte utöka antalet ambulanser samt ej förändra ambulansernas uppdrag för att upprätthålla en adekvat beredskap anser RAS strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Detta är ej lika vård på lika villkor. Ambulanspersonalen arbetar redan idag maximalt och fyra dagambulanser till räcker inte. Stockholms medborgare har rätt till utvilad och mätt ambulanspersonal som klarar av att hjälpa sina medmänniskor på rätt sätt.

Patientsäkerhet skall prioriteras över allt annat. Vidare anser RAS att det är beklagligt att alla medborgare som bor utanför länets centrala delar så som exempelvis i Nynäshamns kommun fortsättningsvis enbart kommer att ha en dygnsambulans i kommunen. Denna ambulans är idag  ofta upptagen på uppdrag både inom kommunen men även utanför kommungränsen, detta då SLL beslutat om gränslös dirigering av Stockholms ambulanser. Oförändrade ambulansresurser i Nynäshamn med omnejd resulterar i fortsatt långa väntetider för patienter i behov av ambulanssjukvård i Nynäshamns kommun. RAS kan enbart beklaga detta beslut av SLL och anser att det är djupt tragiskt då patientsäkerhet och beredskap åsidosätts.

RAS anser att ambulanssjuksköterskan, med sin unika breddkompetens, skall vara ett minimikrav vad gäller bemanningen av ambulanser i Sverige. Minst en i ambulansteamet skall vara ambulanssjuksköterska anser RAS. Det är beklagligt att se en upphandling där SLL valt att bemanna enskilda ambulanser med anestesisjuksköterskor. Ambulanssjuksköterskan har en gedigen utbildning och beredskap för att hantera samtliga situationer som ambulanspersonal konfronteras med. Eftersom flertalet entreprenörer sedan ett antal år tillbaka valt att prioritera ambulanssjuksköterskor vid anställning, anser RAS att det är klandervärt att SLL inte väljer att gå i bräschen för branschen och vara det första landsting som satsar fullt ut vad gäller rätt kompetens på rätt plats.

Vidare skriver SLL i sin kravspecifikation i upphandlingsunderlaget; “Anestesisjuksköterskor, som idag finns i två akutbilar är tillsammans med den medicinska personal som bemannar ambulanshelikoptern och akutläkarbilen de mest specifika kompetensnivåerna inom ambulanssjukvården”. SLL förklarar inte vilken “specifik kompetensnivå” de är ute efter i ambulansverksamheten. Den stora frågan är fortfarande obesvarad för alla som är verksamma inom Stockholms ambulanssjukvård. Vad vill ni politiker och tjänstemän med ambulanssjukvården? Vi ambulanssjuksköterskor vill bedöma, behandla och omhänderta våra patienter på lika villkor och med god omvårdnad. Ge oss verktygen och möjligheten att utföra detta.

__

Janne Kautto, t.f. Ordförande Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Jakob Lederman, suppleant Riksföreningen för ambulanssjuksköterskorRelaterat:
http://www.webbhotell.sll.se/prehospitala/Utveckling/Vantetidsmalet/
http://www.webbhotell.sll.se/prehospitala/Nyheter/Faktasammanstallning-Upphandling-av-ambulanssjukvarden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3449616

Riksförningen för ambulanssjuksköterskor arbetar för en bättre och tryggare ambulanssjukvård i Sverige