AMF

AMF avsätter 20,3 miljarder kronor till stärkta garantier

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 12:54 CEST

Många av AMFs kunder har sett sitt pensionskapital växa kraftigt under åren, vilket har lett till att AMF har branschens högsta överskott med en solvensgrad på 199 procent. Det betyder att de garantier som AMF har ställt ut idag endast utgör en mindre del av många kunders pensionsutbetalningar. Därför höjer AMF garantiinslaget för de kunder som mer än andra har bidragit till överskottet med sammanlagt 20,3 miljarder.

- För att skapa försäkringar med en bättre balans mellan trygghet och möjlighet till avkastning har AMF beslutat att tilldela 20,3 miljarder kronor i garantier till kunder inom avtalsområde SAF-LO. Det känns väldigt bra att AMFs stabila finansiella ställning gör det möjligt för oss att stärka tryggheten för en betydande del av våra kunder, inte minst mot bakgrund av det osäkra läget på världens finansmarknader. Det här kommer givetvis att påverka våra nyckeltal, men vi kommer även fortsättningsvis att ha den starkaste solvensen i branschen, och vårt manöverutrymme förblir gott, säger Tomas Flodén, Riskchef AMF.

Beslutet består av två delar.

AMF har för det första beslutat att höja de garanterade beloppen på försäkringar inom Avtalspension SAF-LO som har pågående pensionsutbetalningar och höga överskott. Höjningen motsvarar ett värde av 10 miljarder kronor. De tilldelade beloppen påverkar inte pensionsutbetalningarna eller det samlade pensionskapitalet på försäkringarna, utan tas från de preliminärt fördelade överskotten som finns på respektive försäkring. Totalt berörs cirka 500 000 kunder.

AMF har vidare beslutat att tilldela pensionsförmåner till ett värde av 10,3 miljarder kronor till försäkringar inom Avtalspension SAF-LO definitiva övergångsregler där den försäkrade inte fyllt 60 år. Enligt pensionsöverenskommelsen mellan SAF och LO per 2000-01-19, ska tilldelning av pensionsförmån ske senast vid 60 års ålder för de som omfattas av Avtalspension SAF-LO definitiva övergångsregler (ÖGR).

Tidigare har styrelsen årligen beslutat om tilldelning för den årskull som fyller 60 år, vilket innebär att beslut om tilldelning av pensionsförmån redan skett avseende personer födda 1935 - 1956. Totalt berörs drygt 300 000 kunder.

Det aktuella besluten ryms inom det bemyndigade som årsstämman gav AMFs styrelse 2016-03-31, att använda upp till 18 miljarder kronor för tilldelning av garantier för Avtalspensions SAF-LO under utbetalning och upp till 13 miljarder kronor för tilldelning av pensionsförmåner avseende definitiva övergångsregler för Avtalspension SAF-LO.

Tilldelningen avseende ÖGR sker på de individuella försäkringarna från och med maj 2016. Tilldelningen för försäkringar under utbetalning sker initialt som en kollektiv reservering och redovisas på de berörda försäkringarna under hösten 2016.

AMFs solvensgrad sjunker cirka 20 procentenheter till följd av tilldelningarna.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Besök AMFs medierum för mer information http://media.amf.se