AMF

AMFs bokslutsrapport januari-december 2012: Starka finanser och stabila pensioner

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 09:10 CET

AMFs totalavkastning uppgick till 8,0 (2,4) procent under 2012. Solvensgraden* vid årsskiftet var 190 (183) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnaderna på 0,16 (0,15) procent är bland de lägsta på marknaden.

2012 blev avkastningen genomgående positiv för räntepapper, aktier och fastigheter även om det var ett år med fortsatt ekonomisk och politisk oro. AMF betalade ut 14 miljarder kronor till de försäkrade, varav 8 miljarder kronor var garanterade pensionsbelopp och 6 miljarder kronor i avkastning utöver garantin. I AMF går all vinst tillbaka till kunderna. 519 miljoner kronor, från avgiftsintäkter som fanns kvar när alla kostnader var betalda, återfördes därför till AMFs kunder år 2012.

–    Jag är stolt över vår goda avkastning. Fjolårets pensionsutbetalningar på 14 miljarder kronor visar på styrkan i den traditionella försäkringen. Tryggheten i garantin kombineras med förmågan att skapa en god överavkastning, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

AMFs höga solvensgrad ger större handlingsutrymme att aktivt söka placeringar med potential till högre avkastning för pensionsspararna.

–    De finansiella marknaderna präglas sedan hösten 2012 av förnyad optimism. Vår grundsyn om en västvärld med låg tillväxt kvarstår dock. Därför eftersträvar vi en långsiktigt jämnare balans mellan tillgångsslagen. Detta möjliggörs av vår starka solvensgrad som under januari stigit till 202 procent, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Den genomsnittliga totalavkastningen i AMFs traditionella förvaltning under de senaste 5, 10, 15 och 20 åren har uppgått till 5,0 procent, 7,5 procent, 7,2 procent respektive 9,7 procent årligen.

AMF har bland de lägsta kostnaderna i branschen. Under 2012 uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,16 (0,15) procent. Premieinkomsten** ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 17,2 (16,1) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 405 miljarder kronor.

Se nyckeltal i bifogad pdf.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet med 15 procent till 69,9 (60,6) miljarder kronor. Värdetillväxt och inflöde av kapital från sparare bidrog till uppgången. Samtliga fonder uppvisade positiv avkastning och sju av de tolv fonderna hade en bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 4,1 av 5 stjärnor vid årsskiftet.

AMFs fastighetsportfölj stärktes under året av det nya shoppingkvarteret MOOD Stockholm samt galleriorna Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian i centrala Stockholm.

Läs årsredovisningen i sin helhet på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 405 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.