AMF

AMFs delårsrapport januari-september 2012: Stark avkastning och hög solvens

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 11:50 CEST

För perioden januari-september 2012 rapporterar AMF en totalavkastning på 6,1 (-1,0) procent och en solvensgrad* på 183 (185) procent. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och förvaltningskostnadsprocenten för traditionell försäkring på 0,15 (0,13) procent är bland de lägsta på marknaden.

Under årets tre första kvartal har finansmarknaderna varit volatila, präglade av den nervösa synen på makrosituationen i såväl USA som inom EU. För AMFs sparare har perioden präglats av en god avkastning grundat i att bolagets höga solvensgrad medfört handlingsutrymme att genomföra strategiskt bra investeringar.

    Under mitt första kvartal inom AMF har jag fokuserat på att sätta mig in verksamheten. Det som har slagit mig är styrkan i vår ägarmodell med möjligheten att ha fullt fokus på spararnas långsiktigt bästa. Det är ett stort förtroende att förvalta pensioner. Det är därför viktigt att inse det ansvaret och att just vara långsiktig. Mitt mål är att med våra starka finanser och låga avgifter skapa trygga och höga pensioner för våra sparare, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

    Vi har en fortsatt försiktig syn på världsekonomi. Det råder en extraordinär situation med extremt pressade marknadsräntor. Sannolikt kommer vi att få se dagens mönster av minicykler under ett antal år tills de underliggande obalanserna rättats till. I detta marknadsläge ger AMFs finansiella styrka en viktig handlingsfrihet att kunna investera långsiktigt i tillgångsslag med högre avkastning än vad de pressade räntorna möjliggör, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

AMF har bland de lägsta kostnaderna i branschen och under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,15 (0,13) procent. Premieinkomsten** ökade med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 15,2 (14,4) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet med 20 procent till 66,5 (55,6) miljarder kronor under niomånadersperioden. Samtliga AMFs fonder har under perioden uppvisat positiv avkastning och nio av de tolv fonderna har haft en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 399 miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-sept 2012 Jan-sept 2011
För tabell se bifogad PDF-fil.

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring), jämförelsesiffror för 2011 har räknats om. Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,7 (2,5) miljarder kronor.
*** Per den 30 september 2011 respektive 2012.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med -7,4 (-33,6) miljarder kronor till delårets resultat.

Läs tidigare hel- och halvårsrapporter på: www.amf.se/Om-AMF/Finansiell-information/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 399 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.