AMF

AMFs kvartalsrapport januari-mars 2016: Bred riskspridning bra för långsiktig avkastning

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 10:42 CEST

AMF rapporterar en totalavkastning på -0,7 (6,5) procent och en solvensgrad på 199 (206) procent vid utgången av det första kvartalet 2016. Bakom nedgången ligger ett turbulent kvartal på aktiemarknaderna. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,3 procent och för de senaste tio åren 6,2 procent, mätt på rullande 12 månader.

- Det första kvartalet präglades av fallande aktievärden och ännu lägre räntor. I denna lågavkastande miljö kvarstår behovet av diversifiering till fler tillgångslag än aktier och räntor. I och med långsiktigheten och den finansiella styrkan inom AMFs traditionella försäkring finns goda möjligheter till sådana investeringar. Vi fortsätter således vårt arbete med att hitta välavvägd risk för att skapa trygg avkastning, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

-De senaste åren har obligationer, aktier och fastigheter stigit i värde i takt med att räntorna har fallit. Det lågränteläge vi befinner oss i kommer att begränsa möjligheten att skapa avkastning, samtidigt som börserna präglas av turbulens. Låga kostnader och låga avgifter är därmed av extra stor betydelse tillsammans med ett ökat värde av garantier. Jag tror därför att den traditionella försäkringen har bra egenskaper för de kommande åren. Detta sett till låga avgifter, garantier, långsiktighet och handlingsfrihet mellan tillgångsslagen, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

-Vi ser även att det är av stor vikt att bibehålla ett långsiktigt fokus sett till utvecklingen av vårt erbjudande. Vi har därför fullt fokus på vårt strategiska arbete med att förenkla pensionerna för våra kunder och därmed kunna sänka våra låga avgifter ännu mer. Under de senaste 20 åren har AMF skapat en snittavkastning på cirka nio procent. Tack vare den goda avkastningen har många av våra pensionärer fått en stor pension utöver deras garantier. De har mer än andra varit med och bidragit till överskott, och de förtjänar att få en större del av sina pensioner garanterade. Vi kommer att kunna omvandla delar av deras överskott till garanterade pensionsbelopp och fortsatt ha högsta solvensgraden i branschen. Detta arbete är i linje med vår ambition att rättvist skapa en bra balans mellan trygg pension och möjlighet till god avkastning, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,13) procent som en effekt av högre förvaltat kapital. Premieinkomsten uppgick till 11,7 (11,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,6 (1,7) miljarder kronor. Resultatet uppgick till -6,7 (22,2) miljarder kronor, främst på grund av lägre direktavkastning och lägre värdeutveckling av tillgångarna. AMFs solvensgrad sjönk till 199 (206) procent.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 107 (115) miljarder kronor. Fondernas genomsnittliga rating hos det oberoende fondanalysföretaget Morningstar var 3,9 av 5,0 stjärnor vid utgången av kvartalet. AMFs fondutbud kom även väl ut i Morningstars granskning av hållbarhet i fonder som inleddes under kvartalet.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 528 miljarder kronor.


Nyckeltal                                                                           Jan-mars 2016         Jan-mars 2015
Totalavkastning (%)*                                                                          -0,7                            6,5
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%)*                                              7,3                            9,1
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%)*                                            6,2                            8,1
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)**                           0,12                         0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)**                                          0,03                         0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)***                                11 747                     11 192
Solvensgrad (%)* ****                                                                           199                          206
Koncernens totalresultat (Mkr)***** -                                                - 6 439                     22 234
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)*                                          420 275                    436 254
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)*                                  107 309                    115 204
Totalt förvaltat kapital (Mkr)*                                                           528 148                    552 135

* Per den 31 mars 2016 respektive 2015.
** Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
*** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,6 (1,7) miljarder kronor.
**** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
***** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med -9,0 (-8,7) miljarder kronor till periodens 

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad.LO ochSvenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.