Amhult 2 AB

Amhult 2: Årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 16:35 CEST

 

(Aktietorget: AMH2 B)

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 16 april 2009 på Kulturhuset Vingen i Torslanda.

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat uppgick till 1 103 tkr för räkenskapsperioden 2007/2008 (2007.07.01-2008.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Rune Ljung och Alf Lindqvist. Anders Wengholm nyvaldes till styrelseledamot. Till styrelsesuppleant omvaldes Henrik Billger.

Utdrag ur VD Eigil Jakobsens tal vid stämman:

Årets arbetsinsats har i huvudsak koncentrerats på att slutföra arbetet med detaljplanen och vi står nu redo för en utställning under 2009. Det är tillfredsställande att konstatera att koncernens resultat var positivt oaktat det bistra konjunkturläget. Jag vill här även påminna om Amhult 2 styrkor idag: fastigheterna är obelånade och företaget har inga långfristiga skulder. Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och vår grundtanke med långsiktig fastighetsförvaltning baserar sig på en idé om sund belåning, stabila hyresgäster och långsiktiga kundrelationer, med flexibilitet i våra fastigheter i attraktiva områden. Amhult 2 står väl rustade för att vara en del av Torslanda i många år.

Amhult 2 AB (publ)

Vid frågor går det bra att kontakta vice VD Maria Nord Johannesson på 031-92 38 34 eller VD Eigil Jakobsen på 031-92 38 30.

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 47 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.