Arbetsförmedlingen

AMS budgetunderlag för 2007-2009: Rörlighet i fokus för väl fungerande arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:11 CET

När efterfrågan på arbetskraft ökar påtagligt under kommande år krävs ökad rörlighet på arbetsmarknaden − både geografisk och yrkesmässig. I AMS budgetunderlag poängteras dessutom att tillväxtskapande rörlighet gynnar nya arbetsmarknadsregioner.

− Ska vi klara svensk arbetsmarknad i framtiden måste rörligheten öka, säger AMS-chefen Bo Bylund. Varje jobb som inte kan tillsättas blir ett hot mot tillväxt och sysselsättning. Arbetsmarknadens behov är idag komplexa. Det kan handla om att vidga arbetsmarknaden till områden som inte känner kommun- eller länsgränser. Dessutom krävs enklare regler och mer resurser för att stödja dem som står långt ifrån arbetsmarknaden in i jobb.

− Den särskilda satsningen på storstäder och på invandrare bör permanentas, avslutar Bo Bylund.

Några förslag i AMS budgetunderlag till regeringen:

Fyra förslag för ökad rörlighet

· Sökanderesor och pendlingsstöd även till arbetslösa under 25 år.

· Vidga målgruppen för arbetsmarknadsutbildning till unga mellan 20 och 24 år.

· Arbetsförmedlingen får utnyttja reguljär utbildning på högskolenivå eller motsvarande upp till 60 veckor som arbetsmarknadsutbildning för arbetssökande som har en akademisk examen motsvarande minst 120 poäng om utbildningen är inriktad mot bristyrken där en kompletterande utbildningsinsats på högskolenivå kan bidra till yrkesväxling från yrkesinriktning med svag efterfrågan till en yrkesinriktning med hög efterfrågan eller risk för flaskhalsar. Avsikten är att denna kompletterande utbildningsinsats särskilt ska riktas mot lokala och regionala behov.

· Rätt till ersättning för resa, kost och logi om en anställningsintervju äger rum på annan ort än arbetsplatsen är belägen.Flera anställningsstöd bör bli ett med rak subvention

· Floran av anställningsstöd bör omvandlas till ett.

· Stöd som fast krontal i stödbelopp men med högre ersättning till personer som har över 30 månader i arbetslöshet eller i arbetsmarknadspolitiska program.

· Ungdomar ska få anställningsstöd redan efter tre månaders arbetslöshet.Rehabiliteringsfrågor viktigaFörsäkringskassan och AMS bedriver ett pilotprojekt för långtidssjukskrivna. Målgruppen är stor, 150 000 personer. AMS förslag:

· Ytterligare 7 000 ges möjlighet till lönebidrag, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning.

· Beloppet för stöd till personligt biträde höjs till 60 000 kr per år.

· Långtidssjukskrivna får förstärkt högriskskydd vid återgång till samma eller ny arbetsgivare.

För kommentarer: Presskontakt:
Bo Bylund Malin Engstedt Lise-Lott Alsenius

070-581 82 40 08-586 063 10 08-586 060 06