LKAB

Analys av de seismiska aktiviteterna i Malmbergsgruvan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 17:46 CET

Spänningsomlagringarna när två pelare bröts sönder gav upphov till den stora seismiska aktiviteten i sidoberget runt malmkroppen Prinzsköld i Malmbergsgruvan. När omlagringarna av spänningarna är nere på normala nivåer så är området återigen stabilt.

Bakgrund

Ett flertal seismiska aktiviteter startade tidigt måndag 27/2 i en av cirka 12 malmkroppar som för närvarande bryts i Malmbergsgruvan, i det så kallade Prinzsköldområdet. Aktiviteterna fortsatte under tisdag 28/2 till torsdag 2/3 men i mindre omfattning. Från och med fredag 3/3 har intensiteten på de seismiska händelserna återgått till normal nivå.
Händelserna registrerades av LKABs seismiksystem. Ett flertal hade en storlek som var kännbar i närområdet. Vibrationerna har känts av på markytan kring Johannes bostadsområde, Elevhemsområdet och Kilen. I gruvan har man känt av vibrationerna främst i närområdet kring malmkroppen Prinzsköld.

Var har händelserna skett?

De analyserade seismiska händelserna har lokaliserats runt malmkroppen Prinzsköld från ca 550 till 1000 meters djup. Malmkroppen bryts (lastas) på 845 samt 870 meters djup.

Brytningsområden

All gruvverksamhet inom Printzsköldsmalmen har legat nere sedan måndag 27/2 till och med måndag 6/3, såväl brytning som förberedelser (tillredning). Området har dagligen besiktats av LKABs bergmekaniker och bergkontrollanter. Besiktningarna har visat på mindre bergutfall inom brytningsområdet.
Sedan de seismiska aktiviteterna i området har stabiliserats på en för området normal nivå (måndag 6/3) har snedbanan och brytningsnivåerna besiktats och skrotats och produktionen har återupptagits.

Vad berodde händelserna på?

Ovanför brytningsområdet sker en uppblockning och uppsprickning av så kallad takskiva och hängvägg. Detta är ett normalt och förväntat beteende i använd brytningsmetod (skivrasbrytning) och generar seismiska aktiviteter. Förekomsten av seismisk aktivitet förorsakad av brytningsmetod förekommer i alla malmkroppar som för närvarande bryts. Antalet händelser var i det här fallet både större och fler än normalt.

Analys

LKAB har utfört en analys av orsakerna till den höga seismiska aktiviteten.
Vid brytningen av malmkroppen har en pelare lämnats för att brytas i ett senare skede. Syftet med pelaren var dels att man skulle färdigställa åtkomst till malmkroppen, dels att färdigställa utrymning av bostäder på markytan ovanför malmkroppen. Vid restbrytning av pelaren konstaterades att hela pelaren inte kunde brytas vilket medförde att två smala pelare lämnades. Spänningsomlagringarna när dessa pelare bröts sönder gav upphov till den stora seismiska aktiviteten i sidoberget runt malmkroppen. När omlagringarna av spänningarna är nere på normala nivåer så är området återigen stabilt.

Markytan

Människorna i området kan känna sig lugna och ska veta att LKAB sätter säkerheten före allt annat. Vi förväntar oss inte att något kommer att hända uppe på markytan under överskådlig framtid då bergtäckningen ovanför Prinzsköld är mer än 400 meter. Som extra säkerhet har vi valt att stänga av tillfartsvägarna till det redan tidigare utrymda bostadsområdet ovanför Prinzsköld-malmen (Norrbottensvägen och Upplandsvägen).

Den kontinuerliga övervakningen av området fortsätter. Vi kan av naturliga skäl inte utesluta liknande händelser i framtiden eftersom malmutvinning (i detta fall via skivrasbrytning) påverkar omgivande berggrund och ger upphov till vibrationer när hängvägg och takskiva uppblockas. Uppblockningen är nödvändig för att brytningsmetoden skall fungera på ett säkert sätt.

Mer information

På LKABs informationsmöte för allmänheten den 29 mars på Nordan i Malmberget kommer ovanstående analys av händelserna att presenteras utförligare.

LKABs kontaktperson i ärendet:
Monica Quinteiro, gruvchef, telefon 070-3421220, 0980-71220.

Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
+46 980 71041
+46 70 3421041
christina.niemi.autio@lkab.com