Näringsdepartementet

Analys av samgåendet Posten Sverige och Post Danmark

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 13:42 CETI dag har 2008 års Postlagsutredning överlämnat slutbetänkandet "Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys" till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Regeringens särskilda utredare har varit hovrättsrådet Magnus Ulriksson. Utredningen har haft i uppdrag att bland annat studera effekterna av samgåendet på den samhällsomfattande posttjänsten och eventuella följder för regleringen på postmarknaden.Utredningens bedömning är att om de synergieffekter av samgåendet som utlovats blir realiserade, stärks Postens möjlighet att även framgent tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.

Beträffande tillträde till infrastrukturen på postmarknaden har utredningen bedömt att om förslagen i delbetänkandet om en ny postlag (SOU 2009:82) genomförs angående eftersändning av post, förvaltning av postnummersystemet och tillgång till postboxar, så behövs nu ingen ytterligare reglering. Även beträffande tillträde till adressändringssystemet saknas behov av reglering eftersom det bland annat saknas anledning att befara att systemet kommer att missbrukas av det nya bolaget.

Slutligen bedömer utredningen att den ekonomiska tillsynen blir mer komplicerad och att Post- och telestyrelsen bland annat av det skälet ska ges en konkurrensfrämjande roll även på postområdet.Kontakt:
Magnus Ulriksson
Särskild utredare
08-561 670 66
070- 671 71 01

Magnus Isgren
Utredningssekreterare
036-15 66 72
070- 531 25 72
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressmeddelande: Ny nordisk postkoncern (http://www.regeringen.se/sb/d/11999/a/128893)
Informationssamhället (http://www.regeringen.se/sb/d/2373)