Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Andelen av de arbetssökande som har arbetslöshetsersättning har minskat

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:12 CEST

Förra året hade 55 procent av de arbetslösa som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbetslöshetsersättning. Andelen arbetssökande med arbetslöshetsersättning har sjunkit de senaste åren, från att ha legat på ca 70 procent fram till 2004. Lägst andel med ersättning hade unga arbetssökande och arbetssökande med utomnordiskt födelseland. Det visar en redovisning som IAF och Arbetsförmedlingen har lämnat till regeringen. Orsaken till den sjunkande andelen arbetssökande med arbetslöshetsersättning är bland annat att de som är nya på arbetsmarknaden har kommit att utgöra en större andel av samtliga arbetssökande, som en följd av de senaste årens förbättrade arbetskraftsefterfrågan.

Minskningen av medlemsantalet i arbetslöshetskassorna under de två senaste åren har ingen direkt betydelse för hur stor andel av de arbetssökande som har arbetslöshetsersättning.

Jämfört med helt arbetslösa hade en större andel deltidsarbetslösa (63 procent) och arbetssökande med tillfällig timanställning (58 procent) arbetslöshetsersättning.

Bara var femte arbetssökande under 25 år hade arbetslöshetsersättning. Bland de arbetssökande mellan 25 och 34 år var andelen cirka 50 procent, och mellan 55-64 år 75 procent. För arbetssökande födda utanför Norden låg andelen med ersättningfram till 200512-13 procentenheter lägre än för övriga, men 2008 hade skillnaden ökat till 19 procentenheter.

Den sjunkande andelen av de arbetssökande som har arbetslöshetsersättning beror enligt rapporten huvudsakligen på tre faktorer:

  • Den förbättrade arbetsmarknaden har inneburit att sammansättningen av de arbetssökande har förändrats i flera avseenden.
  • Resurserna för arbetsmarknadspolitiska program används allt oftare för personer som förbrukat sin ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Möjligheten för nya arbetslösa att delta i ett program har därmed begränsats. Eftersom nyinflödet oftare utgörs av personer som saknar ersättning leder det till att andelen av beståndet arbetslösa som saknar ersättning tenderar att öka.
  • Förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen har bland annat inneburit att det inte längre är möjligt att få förlängd period med arbetslöshetsersättning, ersättning grundad på studier eller mellan studieterminer.

Redovisningen visar också att det var det en något större andel av de nya arbetssökande under 2008 som bara hade rätt till grundersättning, vilket kan vara en första effekt av medlemsminskningen i arbetslöshetskassorna.

Se Rapporten Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning (IAF 2009)