Almis mediarum

Andelen kvinnor på styrelseposter i Örebro län ökar kraftigt

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 08:53 CET

Andelen kvinnor på styrelseposter i bolagsstyrelser i Örebro län har ökat med 22 % under de senaste fem åren, vilket motsvarar närmare var femte styrelseplats. Ser man enbart till de nytillkomna styrelseposterna under perioden ser det ännu bättre ut. Bland de nytillkomna styrelseposterna under samma period ökade andelen kvinnor med hela 52 procent. Det visar Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Billy Bergåker, VD Almi Mälardalen.

Ökningen sker från en låg nivå
Hos de drygt 100.000 företag i hela landet med minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda var 19 % eller närmare 30.000 styrelseledamöter kvinnor av totalt 157.000 platser. Det är en ökning med 25 % jämför med undersökningen år 2013. I Örebro län var ökningen 22 %. Även om ökningen kan tyckas vara stor har den skett från en låg nivå. Kvinnornas andel av det totala antalet styrelseposter har därför bara ökat från 16 % till 19 %.

Kvinnor tar hälften av de nytillkomna styrelseposterna
Årets undersökning visar att 52 % av de styrelseplatser som tillkommit i länet mellan 2013 och 2018 har tillsatts av kvinnor. Kartläggningen visar också att högst andel kvinnor på styrelseposter i länet finns inom branschen vård och utbildning, 57 % och lägst inom annan serviceverksamhet, 17 %. Av företagen har 12 % en kvinna som VD, vilket är oförändrat jämfört med året innan.

Jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft
- Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft. För oss på Almi, som arbetar med och investerar i framtida tillväxt, är det självklart att kontinuerligt ta fram fakta om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män i företagens styrelser och ledning, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig i Almi för kartläggningen.

Undersökningen
Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på VD-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Initiativet togs 2013 av Almi Värmland i samarbete med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland. En uppföljning har gjorts 2017 och kartläggningen 2018 är framtagen av Almi Värmland och genomförd av Attityd i Karlstad AB under februari 2018. Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal (2016) från UC. Bransch redovisas utifrån SNI-nivå. Indelningar av omsättning och antal anställda utgår från SCB-standard.

Företagsfakta

  • År 2018 finns 103 017 bolag (2017: 99 838 och 2013: 90 193 bolag) med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • Av de 103 017 bolagen har 53 739 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • 2013 och 2018 har det tillkommit 14 947 styrelseplatser. 5 982 av dessa har tillsatts av kvinnor, vilket motsvarar 40 procent.

Kvinnors representation i styrelser

Län Andel kvinnor som styrelseledamot 2018, % Förändring av antal poster med kvinnor 2013-2018, %, Andel kvinnor i nytillkomna styrelseposter 2018, %
Riket 19 25 40
Örebro län 19 22 52

Almis styrelsekartläggning 2018, se Almis hemsida www.almi.se

Hela rapporten om styrelsekartläggningen kan läsas här https://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare info

Billy Bergåker, VD Almi Mälardalen, tel 021-10 78 04

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.