New Wave Group AB

Anders Dahlvig föreslås bli ny styrelseordförande i New Wave Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:51 CEST

Valberedningen föreslår att Anders Dahlvig väljs till ny styrelseordförande i New Wave Group vid årsstämman, som äger rum den 19 maj 2009 i Göteborg.


Detta innebär att valberedningens förslag i dess helhet till bolagets årsstämma är enligt följande: Omval av Torsten Jansson och Mats Årjes som ledamöter samt nyval av Anders Dahlvig, Göran Härstedt, Kinna Bellander och Helle Kruse Nielsen som ledamöter med Anders Dahlvig som styrelseordförande. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Hans Johansson, Maria Andark och Peter Nilsson har avböjt omval.

Anders Dahlvig:
- Ålder: Född 1957
- Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen
- Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef för IKEA-koncernen (april 1999 - september 2009) och dessförinnan olika befattningar inom IKEA sedan 1983
- Uppdrag i bolaget: -
- Andra väsentliga uppdrag: -
- Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget: -
- Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget: Ja

Uppgifter om övriga föreslagna styrelseledamöter återfinns i pressmeddelandet som offentliggjordes den 20 februari 2009.
Valberedningens förslag i övriga delar (styrelsearvoden och ordförande vid årsstämman) kvarstår oförändrade i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes den 20 februari 2009.

Göteborg den 28 april 2009
New Wave Group AB (publ)
Valberedningen

För ytterligare information kontakta:

Torsten Jansson, Styrelseordförande och huvudägare i New Wave Group, tel 031-712 89 01