Vänsterpartiet

Anders Wiklund (v): Arbetsmarknadspolitiken behöver förnyas!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:32 CEST

Under 70- och 80-talen uppgick andelen arbetslösa som deltog i konjunkturberoende program till mellan 40 och 50 % av det totala antalet arbetslösa. Andelen minskade successivt under 90-talet för att idag bara motsvara ca 30 %. Anpassningen till krympande resurser försvårar kampen mot arbetslösheten och politiken för full sysselsättning.

I stället har teorier om sökaktiviteter och sökbeteende fått en mera framskjuten plats i utformningen av arbetsmarknadspolitiken.

Mot denna bakgrund har Vänsterpartiet lagt en motion om en ny arbetsmarknadspolitisk utredning.

I en kommentar säger riksdagsledamot Anders Wiklund:

- 2000-talets arbetsmarknad är spegelbilden av 2000-talets ekonomi och arbetsliv. Dagens aktiva arbetsmarknadspolitik utformades i allt väsentligt mot bakgrund av en arbetsmarknad och ett arbetsliv som såg mycket annorlunda ut. Den var utformad för att fungera effektivt på en arbetsmarknad som präglades av mycket låga arbetslöshetsnivåer och där arbetslösheten främst påverkades av konjunkturvariationer i efterfrågan.

- På dagens arbetsmarknad, som kännetecknas av väsentligt högre arbetslöshet och med ett betydligt större inslag av strukturella faktorer, kommer denna arbetsmarknadspolitik till korta.

- Behovet av förnyelse i arbetsmarknadspolitiken är stort. Utmaningarna i välfärdspolitiken till följd av framtida demografiska förändringar, när färre ska försörja fler, ställer frågorna om arbetskraftsutbud och arbetskraftsefterfrågan i främsta rummet. Vi behöver fler i arbete och fler arbetade timmar i ekonomin om vi ska klara att uthålligt finansiera välfärdsåtagandena i framtiden. I en långsiktig politik för arbete måste förutsättningar skapas som gör det möjligt för alla medborgare att få en plats i arbetslivet och bidra efter förmåga.

- Arbetsmarknadspolitiken måste förnyas för att klara dagens och morgondagens problem. Detta måste utredas seriöst på samma sätt som det som lett till dagens arbetsmarknadspolitiska linje, avslutar Anders Wiklund.

För ytterligare kommentarer:
Anders Wiklund, tel 070- 209 54 91

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se