Miljödepartementet

Andreas Carlgren kommenterar EU-kommissionens motiverade yttrande om svenska licensjakten efter varg

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 14:29 CEST

EU-kommissionen har i dag beslutat om ett motiverat yttrande vad gäller den svenska licensjakten efter varg.

- Kommissionen har med sitt beslut klargjort att frågan om den väcker talan mot Sverige i EU-domstolen avgörs tidigast i höst, säger Andreas Carlgren.

I den pågående dialogen med kommissionen har Sverige lovat att till hösten återkomma med:
- En fastställd förvaltningsplan för varg. Planen ska bl.a. beskriva hur det tidsbegränsade tillväxtbegränsande taket ska behandlas och hur nya målnivåer ska presenteras. Dessutom ska planen bl.a. rymma en agenda och en målbeskrivning för arbetet med den genetiska förstärkningen av vargstammen och hur gynnsam bevarandestatus ska uppnås.
- En redovisning av breddade insatser som bidrar till  förstärkningen av vargstammens genetiska status, bl.a. utredning av insemination.
- En redovisning av ett utökat nordiskt samarbete i vargfrågan. Avsikten är att en över¬ens¬kommelse ska ingås under sommaren mellan Sverige, Norge och Finland, och i förlängningen kommer även Ryssland att involveras. Utgångs¬punkten är att detta projekt ska läggas till grund för en samsyn om för¬valtningen av hela den fennoskandiska vargstammen.

- Dialogen med kommissionen fortsätter nu. Vi har bjudit in kommissionen för att på plats informera om den svenska vargförvaltningen, säger Andreas Carlgren. En delegation från kommissionen planerar nu besöka Sverige inom en snar framtid.

Bakgrund
Målet med vargpolitiken är att den svenska vargstammen ska uppnå en gynnsam bevarandestatus. Sveriges riksdag har beslutat att det ska ske genom en helhet med åtgärder för att stärka vargens genetiska situation, regionalt inflytande över förvaltningen samt en begränsning av vargstammens tillväxt genom en ytterst begränsad, selektiv och strängt kontrollerad licensjakt.

Tillväxten av den svenska vargstammen  går mycket snabbt. På 20 år har vargstammen gått från att vara närmast helt utrotad - till dagens över 200 individer, som är etablerade i allt fler län. Efter licensjakten  vintern 2011 har det konstaterats att antalet föryngringar det senaste året är rekordhögt. Men tillväxten sker utifrån en vargstam med smal genetisk bas. Kommissionen och Sverige är överens om att det avgörande för att nå gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen är att lyckas med den genetiska förstärkningen.

Den svenska vargpolitiken innehåller därför tydliga åtgärder om införsel och flytt av genetiskt värdefulla vargar. Regeringen inledde detta arbete direkt efter riksdagsbeslutet i december 2009 genom att ge bl.a. Naturvårdsverket i uppdrag att utarbeta rutiner och riktlinjer för förstärkning av den genetiska statusen i den skandinaviska vargstammen. De första flyttarna av vuxna genetiskt värdefulla vargar har genomförts under våren 2011. Valpar har också försöksvis flyttats mellan djurparker för att säkerställa kommande utsättning av valpar. Under våren 2012 kommer nu ett antal svenska djurparksvalpar att utplaceras i vilda vargflockar.

Kommissionen har i en formell underrättelse den 27 januari 2011 anfört att Sverige inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det s.k. art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) genom att Sverige tillåtit licensjakt efter varg. Sverige besvarade underrättelsen den 28 mars 2011 och har därefter kompletterat detta svar med uppdaterad information och utförligt beskrivit vargförvaltningens tre delar.
Kommissionen har den 16 juni beslutat om ett motiverat yttrande, och indikerat att man har för avsikt att yrka om ett interimistiskt förbud mot nästa års licensjakt på varg i Sverige. Den svenska regeringen kommer nu att besvara kommissionens yttrande. Först därefter har kommissionen möjlighet att väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen.


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45