Folksam

Angående Folksams övertagande av Swedbankaktier från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:16 CEST

Folksam får frågor om övertagandet av Swedbankaktier från Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag. Dessutom har det i media förekommit artiklar och kommentarer som baseras på felaktiga fakta. Med anledning av detta vill Folksam förtydliga bakgrunden till övertagandet.

I samband med nyemissionen i Swedbank i december 2008 gav Folksam Liv ett lån till Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag, som förvaltade motsvarande 13,8 procent av aktierna i Swedbank, av Sparbanksstiftelsernas totala innehav på 18,4 procent. Kreditgränsen sattes vid 1 miljard kronor. Förvaltningsbolaget kom sedermera att utnyttja cirka 925 miljoner kronor av denna kredit.

Låneavtalet innehöll sedvanliga klausuler om säkerheter. I likhet med de flesta liknande avtal på marknaden sattes gränser för när ianspråktagande av säkerhet för lånet skulle kunna ske.

Vid emissionen var kursen 48 kronor. Då motsvarade de pantsatta aktierna över 200 procent av lånet. Enligt avtalet ägde Folksam rätt att kräva ytterligare säkerhet när pantens värde understeg 140 procent av lånet. Vidare hade Folksam Liv rätt att kräva återbetalning av lånet när pantens värde understeg 120 procent av lånet.

Eftersom Förvaltningsbolaget saknade ytterligare tillgångar, kunde inte Folksam Liv kräva någon ytterligare pant när tillgångarnas värde sjönk under 140 procent, vilket skedde när kursen passerade 29,23 kronor.

Inte heller när kursen sjönk under 25,06 kronor och pantens värde därmed motsvarade mindre än 120 procent av lånet valde Folksam Liv att omedelbart kräva återbetalning. Istället inleddes en diskussion med Förvaltningsbolaget.

För Folksam Liv är säkerheten för spararnas tillgångar det överordnade målet. Vår bedömning är att det som är långsiktig bra för banken är långsiktigt bra för vår investering. I detta läge bedömde Folksam att det bästa för banken och Folksams investering var att undvika dramatik kring ägarskifte och Förvaltningsbolagets finansiella ställning.

Dock fortsatte kursen nedåt, vilket delvis berodde på oro och spekulationer i media kring Förvaltningsbolagets finansiella styrka och förmåga att delta i en eventuell ytterligare nyemission. Kursen närmade sig den nivå där Förvaltningsbolagets samtliga tillgångar skulle understiga de totala skulderna och företaget vara likvidationspliktigt.
Folksam har en stark tro på Swedbanks framtidspotential och har dessutom ett mer långsiktigt perspektiv på investeringen än de flesta andra investerare. Således skulle en konkurs för Förvaltningsbolaget inte påverka Folksams investering nämnvärt. Folksam bedömde dock att en konkurs för Swedbanks huvudägare skulle vara besvärande för Swedbank och hela det svenska banksystemet på kort sikt, samt att det ingick i rollen som ansvarsfull ägare till Swedbank att medverka till att undvika detta.

Folksam Liv initierade därför en diskussion med övriga stora långivare. Tillsammans med några av dessa, SEK och Erste Bank, nåddes en lösning. De tre parterna gick med på att ta över panter som var mindre värda än deras lån, vilket skulle ge Förvaltningsbolaget utrymme att avvecklas under ordnade former och återbetala lån till de fordringsägare som krävde konkurs om de inte fick tillbaka tillgångar motsvarande hela fordran.

Under fredagen den 6 mars sjönk kursen under den nivå där Förvaltningsbolaget bedömde att företaget var likvidationspliktigt. Därmed blev det akut att slutföra förhandlingarna och presentera en lösning innan övriga fordringsägare begärde Förvaltningsbolaget i konkurs. Måndagen den 9 mars kunde Förvaltningsbolaget således offentliggöra att de nått en lösning så att bolaget kunde avvecklas under ordnade former.

Folksams bedömning är att detta har gagnat banken och dess kunder, likväl som Folksams Livs kunder. I och med övertagandet undanröjdes oron angående ägarbilden, och därefter har kursen stigit markant och banken fått arbetsro.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 0705-89 19 11
Pr-ansvarig: Andreas Jerat, telefon 0708-31 58 01

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se