Heby kommun

Angående framställande av skadeståndskrav

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 15:31 CEST

I en anmälan till Barn- och elevombudet 20 september 2007 uppgavs att ett barn på en förskola i Heby kommun utsatts för kränkande behandling av en vikarie på förskolan. Utifrån anmälan anser Barn- och elevombudet att Heby kommun har brustit i sin skyldighet att övervaka om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever följs. Barn- och elevombudet har med anledning av detta framställt ett skadeståndskrav mot Heby kommun på 40000 kronor. Den påstådda kränkningen skulle ha ägt rum under sommaren 2006.

Heby kommun fick kännedom om anklagelserna i juli 2006. Den utpekade vikarien nekade till alla anklagelser och ansåg sig vara utsatt för förtal. Även annan personal på förskolan ställde sig frågande till anklagelserna. Kommunen inväntade resultatet av polisutredningen och när denna lades ner var kommunens slutsats att någon kränkning inte hade ägt rum.

För skol- och förskoleverksamhet finns en särskild bevisregel för kränkningar från personal i verksamheter mot barn. I dessa fall är det tillräckligt att det kan göras antagligt att barnet blivit utsatt för kränkande behandling. Det faller således på huvudmannen att bevisa att någon kränkning inte har ägt rum, den så kallade omvända bevisbördan. Barn- och elevombudet har således inte konstaterat att någon kränkning ägt rum, utan framställer det som antagligt att kränkningen ägt rum. Heby kommun har enligt skolinspektionen inte kunnat bevisa att kränkningen inte ägt rum och med anledning av detta riktas ovan redovisat framställande om skadeståndskrav mot kommunen.

Med hänsyn tagen till inblandade individer, har Heby kommun inget ytterligare att tillföra vad gäller det enskilda ärendet. Generellt kan dock uttalas att arbetet med likabehandlingsplaner, trygghetsplaner och motsvarande, har hög prioritet i den kommunala skol- och förskoleverksamheten.

Barn- och elevombudet önskar besked om huvudmannens inställning till kravet senast den 15 maj 2009. Heby kommun har ännu inte tagit ställning i frågan.

Elisabet Andersson

Informatör